فرصتی برای عد آزمودونهدر رئیسجومزهوارری تبرایخ اجونا ن هگراایریتمبحاققطاتمیشود؟ و فناوری اطلاعات

Shargh - - آيتي -

مجیــد هدایتــی: محمود واعظــی وزیــر ارتباطات و فناوری اطلاعات اردیبهشــت ماه ســال گذشــته همزمان بــا پایان دوران خدمت محمود خســروی، مدیرعامل وقت شــرکت ارتباطات زیرساخت -تنها متولی شبکههای مادر مخابراتی کشور و نیز کارگزار سیاســتهای حاکمیتــی این وزارتخانــه در بخش ارتباطــات- فــردی جوان و شــاید به نظــر عدهای، کمتجربه را به این سمت منصوب کرد و « محمدجواد آذریجهرمی» رســما ســکان هدایت این شــرکت را در قامــت جوانترین مدیر ارشــد این وزارتخانه و همچنین معاون وزیر ارتباطــات و فناوری اطلاعات در دست گرفت. منصوبهای که تا پیش از آن چندان مــورد توجه و شــناخت نبود، یکبــاره در مرکز ثقل توجهات رسانهای قرار گرفت و مزیت «جوانی» او تا مدتی علامت سؤال بزرگی در ذهن رسانههای منتقد « میانگین سنی بالای کابینه یازدهم » شد زیرا برخلاف تصوراتشــان گزینــش فردی جوان از ســوی وزیری حاضــر در کابینهای پیر ممکن نبود. این میزان جلب توجه با تعاریف و ابراز خرســندی محمود خسروی -که عمری را در پســتها و منصبهــای مدیریتی حوزه ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات گذرانده بود- در روز مراســم رســمی تودیعش نســبت به انتخاب «آذریجهرمی» و انتخاب القابی نظیر فردی هوشــمند، متخصص، خوشفکر و مدیرعامل جوان در توصیــف وی، به اوج خود رســید. آذریجهرمی هم با غنیمتشمردن این فرصت طلایی و بهمنظور اثبات توانمندی جوانان برای اســتقرار در پستهای کلان، تصمیمگیــر و مدیریتــی کشــور، در آســتانه ورودش به این منصب جدید )مراســم روز معارفه( خبر از راهاندازی قریبالوقــوع مراکز تبادل ترافیک داده را در کلانشهرهای تهران، مشهد، شیراز و تبریز تا پایان خرداد سال 95 داد.

او عــلاوه بــر این وعــده بــا صراحت تمــام از رویکــردش نســبت به چشمپوشــی در برابر ســود شــرکت ارتباطات زیرســاخت به نفع بهرهبرداران و ذینفعان حوزه فنــاوری اطلاعات و ارتباطات گفت و پیادهسازی چنین رویکردی را منوط به اصلاح مدل اقتصادی این شــرکت و در نتیجه کاهش نرخ هزینه ارتباطات اســتانی و هزینه اپراتورها کرد. وعدههایی که بیشــتر به شــعار مشابهت داشــت، به همینجا ختم نشــد و در همان مراسم، جوانترین مدیر ارشد حوزه ارتباطــات و فناوری اطلاعات با اعلام آمادگی شــرکت ارتباطات زیرســاخت برای تعامل ســازنده بــا کلیــه بازیگران حــوزه ICT عنوان کــرد ایران از نظــر ژئوپلیتیکی در موقعیــت منحصربهفردی قرار دارد که باید به ســمت درآمدزایی از طریق ترانزیت ارتباطات منطقهای در آینــده نزدیک برود. با وجود آنکه مدت یکســاله باقیمانده تــا پایان عمر کاری دولت یازدهم، امید به اجرای این شعارها را کمرنگ کــرده بود امــا تعامل مثبــت و ســازنده مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت با بازیگران و بدنه این حوزه، تحقق پیدرپی وعدههــای این مدیر جوان را منجر شــد و عملا ترافیــک افتتاحها و رونماییهای مجموعه وزارت ارتباطات را در یک سال گذشته بالا برد.

اتخاذ تصمیــم شــجاعانه «راهاندازی ســامانه آنلاین ســنجش کیفیت شــبکه زیرســاختی کشور» در شــرایطی که مجموعه تحــت مدیریت وی بارها هنــگام بــروز اختــلالات اینترنتی مــورد بمباران و هجمه رســانهای قرار میگرفت، ایفای نقش فعال در «مــدل تعرفهگــذاری نامحــدود اتصــال داده» یا به نظر رســانهها حــذف مــدل اینترنت حجمی، «راهاندازی مراکز تبادل ترافیک اطلاعات» با رویکرد تبادل و مســیریابی محتوا در داخل کشــور-افزایش ســرعت اینترنت و کاهش زمان تأخیــر در دریافت اطلاعات-اجرای سریعتر پروژه شبکه ملی اطلاعات، «افزایش ظرفیت انتقال داخل کشــور» به 2.5 برابر تا پایان ســال گذشته، حل مشکل «شیوه پرداخت در ســرویسهای آنلاین» و «ممانعت از مسدودشــدن فینتکها»، «کاهــش 20درصدی تعرفه پهنای باند داخل کشور» با هدف افزایش ترافیک داخلی و تولید محتوای بومی در شــبکه ملی اطلاعات و در نهایت «ایســتادگی و مقاومت تحســینبرانگیز وی در برابر فشــارهای بیرونی برای فیلتر شبکههای اجتماعی و پیامرسان محبوب مردم» از دیگر اقدامات کلیدی این مدیر جوان و جویای نام بود که تماما در زمانی کوتاه به سرانجام رسید.

بهتازگی هم در صفحه اینســتاگرام خود با اشاره به پیگیری برای رفع فیلتر دو سرویس اینترنتی برای کاربران دانشــگاهی عنوان کرد «پس از پیگیریهای انجامشده درباره رفع فیلتر یوتیوب و بلاگاسپات در دانشگاهها، با نظر مساعد دادستان محترم کل کشور شــرایط رفع فیلتر این ســرویسها در دانشگاههای کشور در نامهای به ما اعلام شد».

ایــن اقدام خطیــر در هیچ دوره اجرائی ســابقه نداشــته اســت اما به یمن حضور مدیری جســور با اندیشــهای نو محقق شد؛ بنابراین تدبیر هوشمندانه وزارت ارتباطات در دوره کوتاه مدیریتی آذریجهرمی، امیدی به فضای مجازی و ارتباطات کشــور بخشید که با تداوم این رویه نهتنها میتوان دیدگاه ســلبی و چکشی در برخورد با این عرصه را تلطیف کرد بلکه میتوان ســد گذاشتهشــده در برابر محتوای مفید و مورد نیاز جامعه علمی کشور در گذشته را برداشت و موجــب حضور فعالانه کشــور در فضای مجازی تا ســرحد اعلا شــد. حال در شــرایطی که براساس اظهــارات اخیــر محمود واعظــی؛ وزیــر ارتباطات دولــت یازدهم مبنی بر اینکه «رئیسجمهور یکی از معاونان فعلی وزارت ارتباطات را بهعنوان کاندیدای اصلی ایــن وزارتخانه در دولــت دوازدهم انتخاب کردهاند» و کارنامه درخشــان ایــن مدیر جوان، نظر تمامــی فعالان این بخش به آذریجهرمی بهعنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت آینده جلب شــده اســت. عدهای با هدف به تشنجکشــیدن این فضا و با دســتاویز قراردادن ابزارهای رسانهای خود درصدد ایجــاد دوقطبی هســتند. برخی کانالهای تلگرامی معلومالحال که بارها زاویهشــان با نظام و دولت را به تصویر کشــیدهاند و همچنین رسانههای وابســته بــه جریانهای خاص سیاســی کــه دنبال ســهمخواهی از کابینه دوازدهم هســتند، شروع به فضاســازی علیه این جــوان متولد 1360 که ســال گذشــته بهعنوان «مدیر اجرائی برتر جشنواره شهید رجایی» شناخته شد و میتواند نخستین وزیر از نسل متولدشــده پس از انقلاب باشد، کردهاند و به سابقه امنیتی این مدیر نوگرا و طرفدار کسبوکارهای نوین اشاره میکنند درحالیکه ایمان و اعتقاد به برقراری امنیت ملی، منافاتی با دفاع مشــروع از آزادیهای قانونی و اجتماعی مردم نــدارد. این دانشآموخته مهندســی برق قدرت دانشــگاه صنعت آب و برق، پیــش از حضــور در سِــمت مدیرعاملــی شــرکت ارتباطات زیرســاخت، مدیرکل امنیت سیســتمهای ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عضو هیئتمدیره شــرکت خدمات ارتباطی رایتل و عضو هیئتمدیره شــرکت ارتباطات زیرساخت بوده است.

عضویت در کمیســیونهای عالی تنظیم مقررات و تولید محتوای شــورایعالی فضای مجازی، عضو ناظر کمیســیون تنظیم مقــررات ارتباطات رادیویی، عضویــت در کمیته ارتباطات ســتاد بحران کشــور، مسئول ارشد کمیســیون مشترک ارتباطات و فناوری اطلاعات ایــران و عــراق، رئیس کمیتــه ارتباطات اربعیــن در وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطلاعات، مسئولیت در کمیســیون مشترک ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و روســیه، نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس APT، دبیری جشنواره ملی کیفیت فــاوا و دبیری همایش بینالمللــی کانکت 2016 از جمله دیگر مسئولیتهای او بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.