جدول2888 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- دســتگاه تعییــن جهــت وزش بــاد- از آلات موسیقی- سخن صریح 2- شــهری در استان زنجانبازیکن دفاع آزاد- آســودهخاطر 3- قهرمان شورشی ســیاه پوش و اســب ســوار- از وســایل بازی کودکان در پــارک- وســیله بــالا رفتــن 4- خمیدگــی کاغذاخترشناســی- برادر افراسیاب در شــاهنامه 5- ابزار، وســیله- ماده مخــدر تریــاک- درختــی جنگلی که قدرت جذب آب بســیار زیادی دارد 6- باقی ماندههاهمآهنگــی- مزه حقیقت! 7- شــهری در گیلان- پیاز ســفت و یک تکهای- نشــانه مصدر جعلــی 8 – نام امام ســوم شیعیان- قسمت جلوی موشک- از علوفه 9- مــادر عــرب- پیشــتاز لشــکر- دندانهــای نیش 10- نوعــی قــارچ- مرداب شــمالی- غیرقابــل انکار 11- اداره دارایــی قدیــم- از نامهای خداوند- حســد 12- ماهــر در دعــوا- ایالتــی در آمریــکا- پایاننامه 13- فیلمی ساخته داریوش مهرجویی- درخت لرزانمخزن گلوله 14- شانه بهسر- ازبینبردن- چند رئیس 15- ابر نزدیک زمین- صندلی دندانپزشکی – نوشتن.

عمودی:

1- انعــکاس- فرمانــروا- نصیب و بهــره 2- از چهرههای نســل اول داستاننویســی معاصر ایران و نویســنده ســینمای زندگی 3- زمانه- پیرویکردنشــهری در هند 4- امپراتور دیوانه روم باستان- تخم کتان- پیرو دین موســی )ع( 5- زیبایی- هدایتکننده 6- نوعــی بیماری وبا- جا و محــل- ضرر 7- رایگان و مجانــی- شــهری در ســوئیس- شــکل ظاهــری 8- علــت- روز بــزرگ و مهم و متبــرک – واحد پول

تایلند 9- مذکر- بندری در اســتان بوشــهر- از پیامبران بنی اسرائیل 10- پودر دستگاه پرینتر- از تیمهای فوتبال روســیه- شــهری کوچک در حوالی تهــران 11- گیاهشــیرینی شــاخهای 12- اختراع مارکونی- بلند قامت-

نوعی خاک 13- عارضهای در دســتگاه گوارش- زمین کشاورزی بی مصرف مانده- شهر دانیالنبی 14- حدیثی از رســول اکرم )ص( دربــاره اهمیت نمــاز 15- بتستاره- هم عقیده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.