ایراايرانگنر دایزت ورنگرگداناانه 14به تكشووررگدرعودتاهلنديانگنماركوجپولوهان

Shargh - - گردشگري - عسل فاطمی

روز جمعه 30 تیر، 25 تورگردان از 14 کشــور جهان به دعوت شــرکت مارکوپولو وارد ایران شدند. این دعوت که در قالب یک تور آشناســازی )فمتور( انجام شــده بود، به مــدت یک هفته به طول انجامید. تورگردانان مطرحی که از کشورهای اسپانیا، فرانســه، پرتغال، سنگاپور، بلاروس، صربستان، ارمنســتان، برزیل، آلمان و آفریقای جنوبی و... بودند، روز شــنبه با بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی استان فارس و شــهر شــیراز و بازدید از مراکز اقامتی و پذیرایی مطرح این شهر، سفر خود را آغاز کردند. به همین مناسبت در شــیراز شنبهشــب در هتل بزرگ شیراز ضیافت رسمی با حضور مدیرکل ســازمان میراث فرهنگی اســتان فارس دکتر مصیب امیری و معاونان ســازمان و حسن سیادتان، رئیــس جامعه هتلداران فارس و مدیــران کل هتلهای شــیراز تدارک دیده شد. روز دوشنبه تورگردانان خارجی از آثار باســتانی و جاذبهها و هتلهای بزرگ و مطرح استان اصفهــان بازدید کردنــد و در همین شــب در هتل زیبای عباسی ضیافت رســمی با حضور مدیرکل سازمان میراث فرهنگی اســتان اصفهان، دکتر فریــدون الهیاری، رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان، مهدی نریمانی، دیگر معاونان و مدیران کل هتلهای اصفهان برگزار شــد. روز سهشنبه تور آشناسازی به کاشــان وارد شدند و از زیباییهاي کاشان دیــدن کردند و عصر همین روز تورگردانان به اســتان قم رســیدند و از حرم حضرت معصومــه )س( بازدید کردند که این بازدید با برگزاری جشنهای ولادت کریمه اهلبیت همزمان شد و این گردشگران شاهد برگزاری این جشنها بودند. چهارشــنبه چهــارم مردادماه، بــرای تورگردانان روز تهرانگــردی بود و از زیباییهــا و جاذبهها و هتلهای بــزرگ پایتخت دیدن کردند. عصر همان روز چهارشــنبه، تورگردانان در جلسهای رسمی در سالن نگین هتل پارسیان آزادی با حضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، میرهادی قرهسید رومیانی، دکتر شهبازی مدیرعامل گروه هتلهای لاله، دکتر حســینی، مدیرکل هتل هویزه، مدیران و هیئتمدیــره هلدینگ گردشــگری مارکوپولو ملاقات و نشستی را حول محور گردشگری ایران برگزار و پیشنهادات و نظرات خود را درباره ایران مطرح کردند. همچنین قبل از شروع جلسه تورگردانان بازدیدی از هتل پارسیان آزادی و اتاقهای آنجا داشتند. پنجشنبه پنجم مرداد تور به سمت قزوین حرکت کرد. پس از بازدید از برخی آثار این استان از قزوین گذشتند و وارد استان زنجان شدند و از گنبد سلطانیه بهعنوان اثر ثبتجهانیشده ایران در یونسکو بازدید کردند. آذربایجانشــرقی و شهر تبریز آخرین مقصد این تور بود و بازدید از ارس و جلفا نیز در برنامه گنجانده شد. تورگردانان در بازدیــد از تبریز یک شــب دیگر را در ضیافتی رســمی میهمان مقامات اســتانی بودند و در هتل گســترش تبریز با حضور مرتضی آبدار مدیرکل ســازمان میراث فرهنگی اســتان، معاونان ســازمان و مدیران کل هتلهای تبریز از نزدیک دیدار و پیرامون ظرفیتهای گردشــگری اســتان بهویــژه برنامههای تبریز 2018 تبادل نظــر کردند. پس از بازدید از شــهر تبریز و جاذبههای گردشــگری به روستای کندوان رفته و پس از آن رهســپار جاده مرزی ارس شدند و از دیگر اثر ثبت جهانی آذربایجان شرقی کلیسای سنت اســتپانوس دیدن کردند. تعــدادی از تورگردانان خارجی در نظــر دارند تورهای ترکیبی بــا مقصد اصلی ایران و در کنار آن ارمنستان تعریف کنند و بههمیندلیل از راه زمینی وارد ارمنستان میشوند تا با جاذبههای این کشور هم آشنا شوند.

ایران در مسیر توسعه پایدار

هــادی رومیانــی، معــاون گردشــگری ســازمان میراثفرهنگی، صنایعدســتی و گردشگری در این نشست ضمن ابراز خوشحالی از اقدام گروه مارکوپولو براي برگزاری اینگونه تورهای آشناســازی در ایران گفت: «گردشگری و ســفر، نوعی تولد دوباره است و ما تلاش میکنیم آرامش روحی، امنیت و مهربانی را برای گردشــگران کشــورمان فراهم کنیــم». وی در ادامه افــزود: «مجموعه هلدینگ مارکوپولــو به همراه جمــع گرانبهــای هیئتمدیره که از بزرگان گردشــگری هســتند، در این تحول سهم بزرگی دارند. از طرف خودم و از طرف ســازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از این مجموعه گرانقدر تشکر میکنم». او از تلاش و فعالیتهای هلدینگ گردشــگری مارکوپولو که برنامه سفر این تورگردانان را برنامهریزی کرده است، تقدیر کرد و افزود: «دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری حضور شما را گرامی میدارند و ما امیدواریم از تمام لحظاتی که در ایران حضور دارید، لذت ببرید ».معاون پارلمانی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدســتی و گردشــگری تصریح کرد: «با سفر شــما تورگردانان به ایران، ما در انتظار میزبانی از جمعیت وسیعی از مردمان کشورهای شما هستیم، چراکه در این تور، امنیت، جاذبههای گردشگری، مواریث تاریخی و فرهنگــی و مردم میهماننــواز ما را دیدهایــد و اکنون میتوانید تجربههای خود را با مردم کشــورهای خودتان به اشــتراک بگذارید. ما هــر یک از شــما را بهعنوان یک سفیر فرهنگی ایران در جهان میشناسیم».او اضافه کرد: «کاستیهایی در حوزه گردشگری ایران وجود دارد که باید برطرف شــوند، اما افرادی که چند سال قبل به این کشور سفر کردهاند، بیشک اذعان میکنند که ایران در این حوزه پیشرفتهای چشمگیری کرده است».رومیانی یادآور شد: «ایران کشوری است که در مسیر توسعه پایدار قرار دارد و به سمت پیشرفت حرکت میکند. سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشــگری برنامهها و فعالیتهای بسیار زیادی برای توســعه گردشــگری و رســیدن به وضعیت مطلوب برای میزبانی از گردشگران تمام کشورها در دستور کار دارد .»

خانوادههای ایرانی فوقالعادهاند

همچنین در ادامه این مراســم چند نفر از تورگردانان کشــورهای مختلف به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود پرداختنــد. هیوبرت آیمر، تورگردانی از کشــور فرانســه، در این نشســت گفت: «باعث تأســف اینجانب است که تاکنون به ایران ســفر نکرده بودم. با تاریخ و فرهنگ ایران آشــنایی داشتم و در این ســفر آنچه را در کتابها خوانده بــودم، به صورت واقعی مشــاهده کردم ».آیمر افزود : «با توجــه به جاذبههــا و ظرفیتهای موجــود در ایران، این کشــور بایــد جایگاه بهتــری در صنعت گردشــگری دنیا داشته باشد. توجه به حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی، ایجــاد زیرســاختهای موردنیاز در بخــش حملونقل، ایجــاد امکانات رفاهی بیشــتر برای گردشــگران در مســیرهای مختلف و نزدیکشــدن بــه اســتانداردهای جهانــی حوزه گردشــگری از مهمتریــن اقداماتی است که باید به آنها پرداخته شود.»

وی در ادامه با اشــاره به خدمات هتــلداری در ایــران گفــت: «ایران هتلهای مدرن و شیکی دارد اما در برخــی از خدمات آنچه را که درخور یــک هتل پنجســتاره تعریف شــده اســت، کمتر دیده میشود. برای مثال ما در اکثر هتلهای پنجستارهای که بودیم، توقع سرو قهوه واقعی را به جای قهوه آماده داشــتیم یا بوفه صبحانــه هتلها. بهویژه که مــا از ملیتهای مختلفی هســتیم و ذائقههای متفاوتی داریم و مثلا نان بوفه رســتوران دو یا سه مورد بیشتر تنوع وجود نداشــت. او افزود: براساس آمار شنیداری، ایران به لحاظ دارابودن منابع رتبه ششــم و آثار ثبتشــده آن 22 اثر جهانی اســت اما رتبه 14 را در جهــان برای دارابودن آثار تاریخی به خود اختصاص داده اســت و از این جهت فکر میکنم باید تلاشهای زیادی انجام شــود. همچنین حفاظت از آثــار تاریخی مانند تختجمشــید کاری بس دشــوار و هزینهبر اســت. آیمر هم مانند دیگر گردشگران خارجی به معضل ســرویس بهداشتی در ایران اشاره کرد و خواســتار سرمایهگذاری بیشــتر در این مقوله شد. آلین وشامبس، تورگردان دیگری از کشور فرانســه، نیز گفت: «ســفر به ایران تجربه خوبی بوده و میهماننوازی و مهربانــی مــردم این کشــور این تجربــه خــوب را بــه خاطــرهای فراموشنشدنی تبدیل کرده است». وشامبس تصریح کرد: «در شهرهای مختلف ایران شاهد تفریح و خوشی خانوادههــا در کنار هم مثلا در کنار زاینــدهرود و پلخواجو در اصفهان بودیم. خانوادهها آهنگهای محلی میخواندنــد و در کنار هم در صلح و آرامش و با مهربانی نشســته بودنــد. این موضوع برای بسیاری از تورگردانان جالب و خوشایند بود، چراکه چنین اتفاقاتی را در کشــور خودمــان نمیبینیم».این تورگردان فرانســوی افزود: «متأســفانه اطلاعات کامل و مطلوبی از ایران در وبســایتها و فضای مجازی دیده نمیشود. توجه به تولید محتوا با تمرکز بر جزئیات باید مورد نظر قرار گیرد تا مردم ســایر کشورها با جاذبههای ایران بیشتر آشنا شوند».هستر، تورگردانی از آفریقایجنوبی، هم گفت: «با وجود اینکه سفر به ایران برنامه فشردهای بود، اما همه ما تجربیات و خاطراتی جالب و بهیادماندنی از این سفر کسب کردیم».ایــن تورگردان افزود: «برخــورد با مردم مهربان و میهماننواز ایران بخش بسیار جالب این سفر بود. حضور در مهمانســرای سنتی در پاســارگاد و شنیدن آوای دف و آشنایی با لباس ســنتی این منطقه برای همه افرادی که در این تور بودند، بســیار لذتبخش بــود و باید این موارد در برنامه گردشگرانی هم که به ایران سفر میکنند، لحاظ شود».کریســتانو، تورگردانی از منطقه آمریکای جنوبی، با اشاره به اینکه پیش از این نیز به ایران سفر کرده، گفت: «در این سفر شاهد پیشــرفتهای خوبی در حوزه گردشگری نسبت به ســالهای گذشــته بودم، اما هنوز کاستیهایی وجود دارند که برای توســعه صنعت گردشگری باید آنها را رفع کرد که بهعنــوان نمونه تغییر مقررات در ویزاهای فرودگاهی مشکلاتی را برای گردشگران به دنبال دارد».

رونمایــی از ســامانه رزرواســیون و رتبهبنــدی 100 اقامتگاه بومگردی

در همــان روز چهارشــنبه، چهــارم مردادمــاه گروه گردشــگری مارکوپولو بــه همراه هیئتمدیره شــرکت و با حضور معاون گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگی، میرهادی رومیانی، دکتر شهبازی مدیرعامل گروه هتلهای لاله، دکتر حسینی مدیر کل هتل هویزه و جمعی از مدیران هتلهای تهران از ســامانه رزرواسیون آنلاین و رتبهبندی اقامتگاههای بومگردی و سنتی ایران رونمایی کرد. در این مراسم که در ســالن نگین هتل پارسیان آزادی برگزار شد، 25 نفر از تورگردانان خارجی نیز حضور داشتند. مارکوپولو در این ســامانه، صد اقامتگاه بومگردی را رتبهبندی کرده و این ســامانه به صــورت آنلاین یا از طریــق آژانسها و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری آماده خدماترسانی به گردشــگران خواهد بــود. همچنین در این مراســم از رتبهبنــدی صد اقامتــگاه بومگردی در سراســر ایران نیز رونمایی شــد. رتبهبندی این اقامتگاهها در بروشــورهایی طراحیشــده بــا اطلاعات دقیــق، امکانــات و موقعیت جغرافیایی در اختیار گردشــگران قرار خواهد گرفت. دکتر حسن انصاری، مدیرعامل شــرکت گردشگری مارکوپولو، در این مراســم عنوان کرد: در ایران بیش از 300 اقامتگاه ســنتی و بومگردی راهاندازی شــده اســت کــه این مهم نیازمند معرفی صحیح و حرفهای به جامعه گردشــگری اســت و در این راســتا هلدینگ مارکوپولو بهعنوان پیشرو در خدمات اقامتگاههای بومگردی و ســنتی در کشور این طرح ملی را اجرائی میکند. دکتر رومیانی، معاون محترم ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در مراسم رونمایی از ســامانه آنلاین رزرواســیون و رتبهبنــدی اقامتگاههای بومگــردی و ســنتی از تلاشهای مدیــران و هیئتمدیره گروه مارکوپولو تشــکر و قدردانی کــرد. در این رتبهبندی اســتانهای اصفهان و یــزد با دارابودن هشــت اقامتگاه بیشــترین تعداد اقامتگاههای بومگردی در میان استانها را به خود اختصــاص دادهاند و در مجموع درحالحاضر 20 استان کشور اقامتگاههای بومگردی دارای رتبه طلایی و نقــرهای آمــاده ارائه خدمات به گردشــگران هســتند. از ایــن پس صد اقامتگاه بومگردی و ســنتی ایران با رتبه زرینه )طلایی( و ســیمینه )نقرهای( منتخب کارشناسان مرکــز طبیعتگــردی مارکوپولــو را میتوان در ســامانه iranmarcopolo.com به آسانی رزرو کرد.

بومگردی و گردشگری روستایی

بومگردی و گردشگری روستایی شکلی جدید از صنعت گردشگری رواجیافته در ایران است که در آن افراد به جای حضور در شهرها و اقامت در هتلها و اماکن شلوغ، راهی روســتاهای بکر و خانههای سنتی میشــوند تا به دور از هیاهوی زندگی روزمره ســاعات و چندروزی را در آرامش سپری کنند. اقامتگاههای بومگردی در محیطهای طبیعی، ضوابط زیستمحیطی را مورد توجه قرار داده و با شکلی ماندگار و معماری و ســیمای طبیعــی منطقه مرمت یا احداث شده و با تعامل حداکثری با جامعه محلی، زمینه حضور و اقامت علاقهمندان را با کیفیتی تعریفشــده در محیطهای طبیعی و روستایی فراهم میکند. اقامتگاههای بومگردی باید بهگونهای فعالیت کنند که کمترین آســیب را چــه از نظر طبیعــی و چه از نظر فرهنگــی به محیط اطراف خود بزنند و متناســب با بافت فیزیکی و فرهنگی شــهر و روســتای خود باشــند. با برنامهریزی مناســب و انتخاب یکی از اقامتگاههای بومگردی گشتهای معمول مرتبط با فصل، گشــتهای محلی بر مبنای اکوتوریســم، تماشــای کارگاههای صنایع دستی افراد محلی تجربهاي فراموشنشدنی برای گردشگران فراهم میکنند. در واقع اقامتگاههــای بومگــردی باید نمونــهای از زندگی مردم، معیشــت و آداب و رسوم منطقهای باشند که اقامتگاه در آن برپا شده است تا گردشــگر به صورت مستقیم شرایط زیســتمحیطی و فرهنگی مردم آن منطقه را درک کرده و تجربهای متفاوت از ســفر داشته باشند. این اقامتگاهها اگر بهدرســتی مدیریت شوند و به بافت فرهنگی و زیست محیطــي خود آســیبی نزنند، علاوه بر اینکــه در معرفی مردمشناســی محیط اطراف خود میتوانند مؤثر باشــند، موجباب رشــد و رونق اقتصــادی را نیز ایجــاد میکنند. مرکز طبیعتگردی مارکوپولو با بهرهگیری از کارشناســان و مشاوران متخصص، این مهم را برای گردشگران فراهم کرده است تا لذت یک زندگی ساده و صمیمی روستایی و اقامت در خانههای سنتی را تجربه کنند.

معاون گردشگري كشور: «مجموعه هلدینگ مارکوپولو به همراه جمع گرانبهای هیئتمدیره که از بزرگان گردشگری هستند، در این تحول سهم بزرگی دارند. از طرف خودم و از طرف سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از این مجموعه گرانقدر تشکر میکنم .»

هیوبرت آیمر، تورگردان فرانسوی: «با توجه به جاذبه ها و ظرفیتهای موجود در ایران، این کشور باید جایگاه بهتری در صنعت گردشگری دنیا داشته باشد». آلین وشــامبس، تورگردان فرانســوی: خانواده ها در کنار زاینده رود آهنگهای محلی میخواندند و در کنار هم در صلح و آرامش و با مهربانی نشســته بودند. این موضوع برای بســیاری از تورگردانان جالب و خوشایند بود.

هستر، تورگردان آفریقای جنوبی: حضور در مهمانسرای سنتی در پاسارگاد و شنیدن آوای دف و آشنایی با لباس سنتی این منطقه برای همه افرادی که در این تور بودند، بسیار لذتبخش بود كریستانو، تورگردان آمریکای جنوبی: در این سفر شاهد پیشرفتهای خوبی در حوزه گردشگری نسبت به سالهای گذشته بودم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.