فقرزدایی برای رفاه ایرانيان

Shargh - - صفحه اول - محمد کیانوش راد . استاد دانشگاه

براساس مطالعات اجتماعی که بهتازگی صورت گرفته است، نهتنهــا پدیــده حاشیهنشــینی کاهــش پیدا نکــرده بلکه حتی رونــدی متفــاوت با گذشــته را تجربه میکند. در تحقیقی که ســعید مدنی انجام داده، بــه صورت میدانی و براســاس مشــاهدات تجربی خود دریافته اســت کــه در برخی مناطق ایران تنها روســتاییان نیســتند که به حاشیهنشینی وارد شــدهاند بلکه بخشــی از طبقات متوسط در جامعه ایران نیز به حاشیهنشــینی گرایش نشــان دادهاند و در شــهرهای بزرگ، این طبقات متوسط اجتماعی هســتند که آرامآرام به حاشــیهها رانده میشوند. این مسئله میتواند بهعنوان زنگ خطری اساســی به صــدا در آید و نیاز به توجه بیشــتر به طبقات فرودست اقتصادی را بیش از گذشته نشان دهــد. علاوه بــر آن فراموش نکنیــم اصولا مبنای پوپولیســم که نوعی گرایش سادهانگارانه در حوزه حل مســائل اجتماعی را تبلیغ میکند، میتواند در آینده جامعه ایران به نحوی مجددا خود را نشــان دهد و مروجان پوپولیســم که براساس وعدههای زودهنگام و ســطحیگرایانه میتوانند به موفقیت دســت یابند، برنامهریزیهای درازمدت را بار دیگر مخدوش کننــد. دولت اصلاحات و دولت یازدهم، جهتگیریهای مناســبی را برای کاهش اختلاف طبقاتی و فقر با روشهای غیرپوپولیستی در دستور کار داشــته و دارنــد اما به دلیل گســتردگی حجم مشــکلات و فراگیرنشــدن اقدامات صورتگرفته، ایــن جهتگیریهــا بــرای مــردم و تودههــای اجتماعی ملموس نشــده اســت. فقــر و تبعیض از جمله مســائلی اســت که بهصورت نهادینه در حال گســترش سیستمی اســت. مباحثی نظیر ژن خــوب یا روابط مبتنی بر فامیلــی در جامعه ایران در اســتخدامها، در ارتقای شــغلی یا فقیرترشدن بخشهایی از طبقه متوســط نشان میدهد دولت بایــد اقدامات عمیق و ریشــهای را صــورت دهد. در چهار ســال گذشــته اقداماتی نظیر فراگیرکردن بیمههای اجتماعی، توجه به دهکهای اجتماعی و افزایــش یارانــه آنهــا یــا اقداماتــی در جهت بهبود وضعیت بازنشســتگان از نظر مســتمری و حمایتهای تأمین اجتماعــی و توجه به نیازهای ســایر بخشهای جامعه، صورت گرفته اما حجم مسائل نیاز به توجه جدی دارد. درعینحال مسئله فقرزدایی بدون غلتیدن در شــعارهای پوپولیستی در گفتمان مســئولان مرتبط در دولت، نظیر وزارت رفاه، بیش از گذشته خود را نشان میدهد. جامعه ایران با شــکافهاي متعددی روبهروست. دولت توانســته در بخش حمایتهای اجتماعی و حوزه ســلامت، قدمهای مناســبی در جهت حمایت از تودههای مردم بردارد و هزینه زیادی صورت گرفته امــا در بخش آموزشهای توانمندســازی، شــبیه آنچه در بخش بهداشــت و رفــاه اجتماعی انجام داده، کمتر به چشــم آمده است. یکی از معضلات اساســی جامعه ایران حرکــت در جهت رفع فقر مطلق است که در نطق مراسم تحلیف مورد توجه رئیسجمهور قرار گرفت.

مبارزه با تروریســم، افراطگرایــی و تأکید بر همکاری دوجانبه موضوعاتی بود که در دیدارهای رســمی حسن روحانی، اســحاق جهانگیری، محمدجواد ظریف، علی لاریجانی، علیاکبر ولایتی و علی شمخانی بر آنها تأکید شد. عصر شــنبه، بهارستان شاهد مراســم بهجاآوردن ســوگند دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری ایران بود؛ مراسمی با حضور بیسابقه میهمانان خارجی. خیلی از این میهمانهای خارجی با رئیسجمهوری، معاوناول، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شــورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتوگو کردنــد؛ پیام این دیدارها یک جمله بود: اراده ایران برای صلح، گفتوگو و همکاری با جهان.

مراقبگسترشتروریسمدرمنطقهباشید

اولین دیدار حســن روحانی، رئیسجمهوری ایران، با «سرژ سرکیسیان»، رئیسجمهور ارمنستان بود. روحانی در ایــن دیدار، بــا تأکید بر اینکه تهران بهدنبال توســعه روزافــزون روابط خود با کشــورهای همســایه ازجمله ارمنستان است، گفت: «دو کشور در بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و در حوزههایی ازجمله حملونقل، انرژی، گردشــگری و ترانزیت زمینههــای فراوانی برای همکاری دارند که فعالکردن هرچه بیشتر این عرصهها به نفع منافع دو ملت است». او با تأکید بر اهمیت ثبات امنیت در منطقه و هوشــیاری در مقابل خطر تروریسم، تصریح کرد: «پسازاینکه تروریستها در عراق و سوریه بهطورکامل شکســت بخورند، این احتمــال وجود دارد که تلاش کنند در سراســر منطقه پخش شوند، بنابراین باید همگان نسبت به این خطر ازجمله در منطقه قفقاز و آســیای میانه کاملا هوشــیار و مراقب باشیم، چراکه معضل خطرناکی است که میتواند امنیت کل منطقه را به مخاطره بیندازد، ازاینرو در مبارزه با تروریسم ضرورت دارد همــکاری و هماهنگیهای نزدیکی بین کشــورها وجود داشته باشد». روحانی با اشاره به موضوع قرهباغ و با تأکیــد بر اینکه حلوفصل این مســئله فقط راهحل سیاســی دارد، تأکید کرد: «برای جمهوری اسلامی ایران بســیار اهمیت دارد که در اطراف مرزهای خود، امنیت کامــل داشــته باشــد و امیدواریم با تــلاش و ابتکارات دو کشور همســایه ارمنســتان و آذربایجان، شاهد پایان مســالمتآمیز این مسئله باشیم و معتقدیم چنانچه دو طرف از اراده جــدی برای حلوفصل موضوع برخوردار باشــند، راهحلهای مناســبی هم برای آن در دسترس است ». رئیسجمهور ارمنستان با اشاره به افزایش سطح روابط دو کشــور در سالهای گذشــته، گفت: «با وجود بهبود و ارتقای سطح روابط معتقدیم هنوز نتوانستهایم سطح همکاریهای اقتصادی تهران و ایروان را به سطح روابط سیاسی برسانیم؛ بنابراین مصمم هستیم در همه حوزههــای اقتصادی روابط فعال و گســتردهای با ایران برقرار کنیم .»

روابط بخش خصوصی ایران و بــاروس باید تقویت شود

رئیسجمهــور با «میخائیل میاســینکوویچ»، رئیس مجلس بلاروس، دیدار کرد. روحانی با اشــاره به روابط همواره دوستانه دو کشــور، تأکید کرد: «ایران و بلاروس ظرفیتهای خوبی برای همکاریهای مشترک صنعتی دارنــد که بایــد با اســتفاده از ایــن ظرفیتهــا روابط بخشهای اقتصادی خصوصی دو کشــور را نیز تقویت کنیــم». روحانی گفــت: «نکته مهم دیگــر توافق ما با اتحادیه اقتصادی اوراسیاســت که اگــر در این زمینه در مذاکرات به توافق نهایی و امضای اســناد برسیم، تحول بزرگی در روابط اقتصادی فیمابین ایجاد خواهد کرد». او تقویت کریدور شمال – جنوب را نیز برای دو کشور حائز اهمیت دانست و گفت: «ایران و بلاروس فهرست بلندی از ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی برای توسعه روابط دارند که باید در ســایه اراده سیاســی قوی موجود برای گسترش روابط، این ظرفیتها را فعال کنند».

روحانی همچنین با «لســتی ســوم»، پادشاه لسوتو، دیدار کرد. او در دیدار با پادشــاه لسوتو گفت: «دو ملت ایران و لســوتو از نظر افکار، اعتقادات، آرزوها و آرمانها با هم نزدیک هســتند و این اشــتراکات فرهنگی، پایه و فرصتی اســت تا بتوانیم از آن به نفع ملتها اســتفاده کنیــم». برنامــه دیــدار بعــدی روحانی بــا «بارناباس سیباسیسو دلامینی»، نخســتوزیر سوازیلند بود. در این دیدار مبارزه با تروریسم محور اصلی بحث بود. روحانی تروریســم را بیماری خطرناکی میداند که در بخشی از آفریقا ناامنی به وجود آورده است. او تصریح کرد: «یکی از مســئولیتهای بزرگ ما در دنیای امروز، ایجاد ثبات و امنیت در کشــورهای مختلف جهان و مبارزه با ناامنی و بیثباتی بهویژه تروریسم است».

تهرانازگسترشهمکاریهابابلگراداستقبالمیکند

روز یکشــنبه، روحانــی با «مایــا گویکوویچ»، رئیس مجلس صربســتان هم دیدار کــرد. رئیسجمهوری با اشاره به اینکه ایران و صربستان ظرفیتهای گستردهای برای توســعه همکاریهای مشــترک دارند، گفت: «این ظرفیتهای همکاری بهویژه در حوزه اقتصادی و تجاری با تقویت هرچه بیشــتر تعاملات بانکی، میتواند نقش عمدهای در توسعه روابط دو کشور ایجاد کند». روحانی لغو روادید شــهروندان ایرانی از سوی مجلس و دولت صربستان را زمینهساز فعالشــدن عرصههای مختلف روابــط دوجانبه دانســت. روحانی گفــت: «جمهوری اســلامی ایران پیوســته حامی مذاکره و گفتوگو برای حلوفصل مســائل اختلافی بین کشورها و جلوگیری از اختلافها بهویژه در منطقه بالکان بوده است».

همهدیدارهایجهانگیری

در ادامه دیدارهای روز گذشــته با میهمانان مراسم تحلیف حســن روحانی، رئیسجمهوری ایــران، دیدار اول اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیسجمهوری با وزیر حملونقل و کشــتیرانی هند بــود. جهانگیری در دیــدار «نیتیــن گادکاری » گفت: «روابــط ایران و هند همواره ممتاز و پراهمیت بوده و ســفر نخستوزیر هند به ایران نقطهعطفی در مناسبات دو کشور بود». معاون اول رئیسجمهور با تأکید بــر اهمیت بندر چابهار برای جمهوری اسلامی ایران، از علاقهمندی ایران برای حضور و مشــارکت هند در اجرای پروژههــای این بندر خبر داد و گفت: «بهتازگی جلســهای با وزرا و مسئولان مربوطه در ایــن زمینه در حضور من برگزار شــد و خوشــبختانه موانع حضور و مشــارکت هنــد در ایــن پروژهها تا حد زیادی مرتفع شده اســت». او با بیان اینکه ایران برنامه وســیعی برای توسعه ســواحل دریای عمان و مناطق اطراف چابهار تدوین کرده است، افزود: «ایران علاقهمند اســت شــرکتهای هندی نیز در اجرای ایــن طرحها و اســتقرار صنایع بــزرگ نظیر فولاد، پتروشــیمی، نفت و گاز در این ســواحل مشارکت داشته باشند». معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به برنامه توسعه خطوط ریلی در ایران، گفت : «با احداث راهآهن چابهار - زاهدان، این مسیر به راهآهن سراسری ایران متصل میشود اما باید تلاش کنیم این مســیر به شمال ایران و از آنجا به آسیای میانه نیز متصل شــود و ایران برای حضور و مشــارکت هند در اجــرای پروژههای راهآهن هیچ محدودیتی قائل نیست». مســائل بانکی میان دو کشــور موضوع بحث بعــدی بود. نیتیــن گادکاری با بیــان اینکه فرصتهای فراوانی در بخشهای نفت و پتروشیمی برای همکاری مشترک میان ایران و هند وجود دارد، خواستار رفع موانع و سرعتبخشــیدن به روند همکاریهای دو کشــور در زمینههای مختلف شد.

کشاورزی محور مذاکره با غنا

معــاون اول رئیسجمهــوری بــا «الحاجــی دکتر باوومیا»، معاون اول رئیسجمهوری غنا هم دیدار کرد. جهانگیری با بیان اینکه بخش خصوصی و بخش دولتی ایران در صورت علاقهمندی کشــور غنا حاضر به اعزام کارشــناس و متخصص برای پیشبرد طرحهای مختلف به این کشور هستند، گفت: «در زمینه کشاورزی به دلیل قرارداشتن ایران در منطقه خشک و نیمهخشک، آمادگی داریم تا در کشورهایی که دارای منابع آب فراوان و خاک حاصلخیز هستند، سرمایهگذاری کنیم و محصولات را به ایران منتقل کنیم». جهانگیری گفت: «کمیسیون مشترک دو کشــور میتواند در شناخت بســترها و ظرفیتهای همکاری و نیز رفع موانــع تجاری نقش تعیینکنندهای داشته باشد و باید تلاش کرد تا نشستهای این کمیسیون هرچه سریعتر برگزار شــود». معاون اول رئیسجمهور غنا با بیان اینکه زمینههای بسیاری برای همکاری میان دو کشور وجود دارد، گفت: «دو کشور میتوانند در زمینه نفت و گاز، سیمان، کشاورزی، صنایع دارویی و پزشکی و مسکن با یکدیگر مشارکت داشته باشند».

همهدیدارهایظریف

محمدجــواد ظریــف، وزیر امــور خارجــه در ادامه دیدارهای خود با میهمانان مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاستجمهوری، با «میشائیل روت »، وزیر مشاور در وزارت خارجه آلمان دیدار و گفتوگو کرد. وزیر مشاور در وزارت امور خارجه آلمان در این دیدار گفت: «ما متعهد به صلــح و ثبات و علاقهمند به همــکاری با جمهوری اسلامی ایران هســتیم. برجام برای آلمان اهمیت دارد. از تلاشهای جنــاب دکتر روحانی بــرای بازکردن درها سپاســگزاریم. آلمان به تماسهای خود در سطح بالا با ایــران ادامه خواهد داد». ظریــف در این دیدار به نقش آلمان دربــاره موضوعات منطقهای و ضرورت همکاری درباره ثبات منطقهای اشــاره کرد و آن را مثبت دانست. ظریف همچنین با «ایگر ددون»، رئیسجمهور مولداوی دیدار کرد. دو طرف درباره بحرانهای منطقهای، مبارزه با افراطگرایی، روابط بانکی، سرمایهگذاری مشترک انرژی، ایجاد پالایشگاه و همکاری در سطح بینالمللی گفتوگو کردند. دیدار بعدی ظریف بــا «اینجای»، وزیر فرهنگ و ارتباطات جمهوری سنگال بود. آنها در این دیدار درباره همکاری دوجانبه اقتصادی و فرهنگی گفتوگو کردند.

میهمان بعدی ظریف، «پیرگارسیا اسکودرو»، رئیس مجلس سنای اسپانیا بود. رئیس مجلس سنای اسپانیا درباره برجــام گفت: «برجام فرصتهای بســیار خوبی برای افزایش مبادلات تجاری، بازرگانی و سرمایهگذاری ایجاد کرده اســت و مــا تأثیر مثبت آن را در مناســبات اقتصادی ایران و اسپانیا بهوضوح شاهد هستیم .»

ظریــف در کنــار میهمانهای اروپایــی، میهمانی از کشــورهای منطقه هم داشــت. او با «نبیه بــری»، وزیر امور خارجه لبنان دیدار کرد و درباره مســائل منطقهای گفتوگو کردند. نبیه خطاب به ظریف گفت : «جنابعالی همواره به اصول پایبند بودهاید و تلاش کردهاید از طریق گفتوگو مشکلات را حل کنید .»

دو وزیر درباره موضوعات منطقهای، ســوریه، عراق، روند مذاکرات آســتانه، مســائل خلیج فــارس و برجام تبادلنظر کردند.

تروریسم بای جان جهان اسام است

علی لاریجانی، رئیس مجلس شــورای اسلامی، با «عبدالفتــاح مورو»، نایبرئیس مجلــس تونس دیدار کــرد. لاریجانــی در این دیدار با اشــاره بــه بحرانهای امنیتی و تروریســتی در سطح منطقه گفت: «متأسفانه در شــرایط کنونی جریان تروریســم به بلای جان جهان اسلام تبدیل شده و حتی مقامات رژیم صهیونیستی در کنفرانس اخیر هرتزل اعلام کردند بهترین شــرایط برای این رژیم، وضعیت موجود در منطقه اســت ». لاریجانی با اشــاره به توســعه همکاریهای دوجانبه میان ایران و تونــس گفت: «جمهوری اســلامی آماده گســترش همکاریها بهویژه در حــوزه اقتصادی، معدن، انرژی و صنایع است ». عبدالفتاح مورو هم بر تقویت روابط ایران و تونس تأکید کرد و گفت : «جریانهای اســلامی تونس به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی علاقهمند هستند و ما همواره از دستاوردهای ایران پس از پیروزی انقلاب الهام گرفتهایــم». لاریجانی همچنین در دیدار با «آلبان ســامانا»، نایبرئیس مجلس غنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه این کشــور گفت: «سیاســت خارجی جمهوری اسلامی همواره به گســترش روابط با کشورهای حوزه آفریقا گرایش داشته است و قطعا سفر هیئت پارلمانی غنا به ایران میتواند به افزایش همکاریهای دو کشور بهویــژه در حوزه اقتصــادی کمک کنــد». دیدار بعدی لاریجانی با «ژولات افرم پریواتاولا»، نایبرئیس مجلس ســاحلعاج بود؛ او با اشــاره به جایگاه مهم و برجسته کشــور ســاحلعاج در غرب آفریقا گفت: «در سیاست خارجی جمهوری اســلامی کشورهاي آفریقایی جایگاه ویژهای دارند و در این میان گســترش تعاملات با کشور ســاحلعاج نیز دارای اهمیت بســیار زیادی است و ما علاقهمند به توســعه تعامــلات و روابط با این کشــور هستیم .»

ایران همواره از سوریه حمایت میکند

صبــح روز یکشــنبه لاریجانی با «عمــاد خمیس»، نخستوزیر سوریه هم دیدار کرد. لاریجانی در این دیدار گفت: «ایران همیشه حامی ملت و دولت سوریه خواهد بود و امیدواریم مذاکرات آستانه به نتیجه مطلوبی برسد تا بتوانیم شاهد برقراری هرچهسریعتر صلح در منطقه باشیم». خمیس در ابتدای ســخنان خود گفت: «ملت و رهبر ســوریه بهترین قدردانی را نسبت به حکومت و ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران دارند و به این امر واقف هســتند که بدون حمایتهای شما نمیتوانستیم به این پیروزیها دســت پیدا کنیم». خمیس با اشاره به نقش آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در برهمزدن آرامــش منطقهای، تصریــح کرد: «اینها بذر تروریســم را کاشــتند و چنین بحرانی را به وجــود آوردند، آنها به دنبال ایجــاد بیثباتی در منطقه بوده و هســتند، اما ما نمیگذاریم که آنان به اهدافشــان برسند». نخستوزیر ســوریه گفت: «همکاریهای دوجانبه اقتصادی بهنفع هر دو کشــور خواهد بود و اکنون که در مرحله بازسازی و توســعه اقتصادی قرار داریم، جمهوری اسلامی ایران میتواند ما را در این مســیر همراهی کند و این میتواند نقطه آغاز دیگری بر همکاریهای میان دو کشور باشد». نخستوزیر ســوریه و هیئت همراه او بعدازظهر دیروز با امیرعلی شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی درباره آخرین تحولات منطقه و مناسبات میان دو کشور گفتوگو کردند.

ولایتی با معاون وزیر خارجه دانمارک دیدار کرد

علیاکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام عصر روز یکشــنبه با «جوناس برینگ لیسبرگ »، معاون وزیر خارجه دانمارک دیــدار کرد. او در این دیدار به روابط تاریخی دو کشــور اشاره کرد و گفت : «ضروری است که کشورهای اروپایی سیاســتهای مستقلتر و نقشــی فعال و مثبت در این زمینــه اتخاذ کنند، چراکه حوزه تغییــر و تحول در این منطقه میتواند بر ســایر مناطق جهان اثرگذار باشد. او به صلح و ثبات منطقهای اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.