آینده ماليه شهری در تهران

Shargh - - صفحه اول - محمدحسین درودیان عضو شورای شهر اول تهران

وضعیت مالیه شــهری در شــهرداری تهران از گذر سالها شهرفروشــی به مرحلهای بحرانی رســیده اســت. با درنظرگرفتــن مأموریت خطیر شــورای شــهر و شــهردار جدید تهــران، فقط با اذعان به وجود بحران و شرح دقیق ابعاد پیچیده آن اســت کــه میتوان بــرای برداشــتن گامهای اصلاحی آماده شــد. داراییهای شهرداری تهران پس از سالها حراج گســترده، بسیار اندک است. بدهیهای شــهرداری به پیمانکاران و مؤسسات مالی و بانکی به ســرعت در حال افزایش اســت و ادامه کار بــا منابع ناپایــدار درآمدی نه ممکن و نه مطلوب اســت. در چنین شرایطی، شناسایی فرایندهای پیشروی مالیه شــهری در کوتاهمدت یــک ضــرورت برای برداشــتن هــر گام اصلاحی اســت. اصلیترین ایــن فرایندها که شــهرداری درحالحاضر به آنها دچار است و در آینده نزدیک نیز همچنان گریبانگیر این نهاد خواهد بود، از قرار زیر است:

۱- با ادامه رکود بازار مسکن، درآمدهای متکی به این حوزه مانند فــروش تراکم مازاد و عوارض تغییر کاربری، عوارض پروانههای ساختمانی و ... کاهش بیشتری خواهد یافت.

۲- بدهیهای بانکی و غیربانکی شهرداری، به دلیل اضافهشدن ســود و جرائم معوقات بهطور مــداوم افزایش خواهــد یافت و لاجــرم از توان هزینهای و اعتباری شهرداری خواهد کاست.

a. بدهیهای شهرداری به پیمانکاران براساس اعلام خود شهرداری نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان اســت. این بدهی از یکسو سبب کندشدن روال انجام پروژهها و خدمات شهری خواهد شد و از سوی دیگر سیاستهای شهرداری برای کاستن از هزینههای غیرضروری را با مقاومت بیشتری از طرف پیمانکاران مواجه خواهد کرد.

معاونــان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشــاورزی جمهوری اســلامی ایران با همتایان خود از پنج کشــور عضــو اتحادیه اقتصادی اوراســیا در شــهر ایروان دیــدار و گفتوگو کردنــد. به گزارش روابطعمومی سازمان توســعه تجارت ایران، مجتبی خســروتاج، قائممقام وزیر صنعــت در امور تجارت و ریاست کل ســازمان توسعه تجارت ایران، با اعلام این خبر افــزود: مذاکرات درخصوص ترجیحات تعرفهای برای اقلام کشــاورزی و مواد غذایی مورد مبادله بین ایران و کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نتیجه رسید و مقرر شد اسناد امضاشده حداکثر در یک هفتــه آتی مورد تأیید نهایی از ســوی مقامات طرفین قرار گرفته و مبادله شــوند. وی خاطرنشــان کرد: در این دور از مذاکرات حدود یکصد تعرفه از محصولات کشورهای عضو اتحادیه مذکور در مقابل ۱۲۵ محصول صادراتی جمهوری اســلامی ایران به کشورهای عضو اتحادیه بــرای اعطای تعرفههــای ترجیحی در آینده نزدیک مورد توافق قرار گرفت. خســروتاج با اشاره به توافق دور قبلی اجلاس که حدود ســه هفته پیش با موضــوع اعطای تعرفههای ترجیحــی برای کالاهای صنعتی در ایروان برگزار شــد، تأکیــد کرد: مذاکرات و توافقات فوقالذکر زمینهساز توسعه روابط اقتصادی با کشورهای روسیه، قزاقســتان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنســتان خواهد شــد و حقوق گمرکــی کالاهای صادراتی ایران به این کشورها نیز کاهش خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.