افشاي 119 چك برگشتي رئيس ثامنالحجج

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد: شــب تحلیف حســن روحانی بهعنوان ریاستجمهوری دولت دوازدهم، ولیاله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به تلویزیون رفت تا سخنان بیپردهای را درباره فســادهای سیســتم بانکی مطرح کند. آقای رئیس آمده بود تا از مؤسسه...

صداوســيما:

وزیر راهوشهرسازي در دیدار وزیر حملونقــل هند، بــر پیگیري و تســریع تعهدات دوجانبــه قبلي براي تکمیل خــط آهن و کریدور ریلي چابهار ـ زاهدان ـ ســرخس و توســعه بندر چابهــار تأکید کرد.عباس آخونــدي در دیدار وزیر حملونقــل، بزرگراههــا و کشــتيراني هنــد که پیشازظهــر روز گذشــته در هتل همــاي تهران برگزار شد، با اشاره به عزم و اراده مقامات سیاسي دو طــرف براي ارتقــاي همکاريهاي همهجانبه دو کشــور، بر لزوم تحقق تعهــدات قبلي طرفین در ســاخت و توسعه خط آهن چابهار ـ زاهدان و اتصال آن به راهآهن سراســري براي ترانزیت کالا به کشــورهاي شمال ایران و اروپا تأکید کرد. نیتین گادکاري، وزیــر حملونقل هند، نیــز در این دیدار با اشاره به مشــکلاتي که در سالهاي گذشته در توسعه روابط اقتصادي به وجود آمده بود، گفت: خوشبختانه اکنون که موانع سیاسي توسعه روابط اقتصادي دو کشور مرتفع شده است، عزم و اراده سیاســي نزد مقامات عاليرتبه دو کشور افزایش یافتــه و ما موظف به توســعه روابط دوجانبه در حوزه حملونقل و توســعه راهکارهاي همکاري دوجانبــه هســتیم.عباس آخوندي بعــد از دیدار بــا وزیر حملونقل، بزرگراهها و کشــتيراني هند، افــزود: ما هماکنــون دو توافقنامــه مهم با هند در زمینه توســعه کریدور هند ـ ایران ـ افغانستان و هنــد ـ ایران ـ روســیه داریم کــه در این دیدار، توافقهــا بــراي فعالکردن ایــن دو کریدور مرور شــد.وي افزود: ایران و هند در زمینه اعطاي 15۰ میلیون دلار فاینانس هند به ایران براي توســعه بنــدر چابهار و ســرمایهگذاري ۸5 میلیون دلاري این کشــور در چابهار هم توافق کردهاند.آخوندي افزود: توافقات مالي این دو طرح امضا شده است و مشــکل خاصي بــراي تحقق آن وجــود ندارد. وي با اشــاره به توافقهای ایران با روســیه براي فعالکــردن کریدور هند به ســمت این کشــور از طریق جمهوري آذربایجان، گفت: با روســیه هم مذاکــرات و توافقهــای خوبي حاصل شــده که کریدور ترانزیتي ایران به سمت روسیه و از روسیه به کشورهاي اروپاي شرقي مثل استوني و لتوني، فعال شــود و امیدواریم این کریدور را با موفقیت فعال کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.