سخنگویی دولت در معاونت اطلاعرسانی رئیسجمهوری ادغام میشود؟

Shargh - - سیاست -

شــایعه؛ این مهمترین کلمهای است که این روزها حولوحوش اتفاقات دولت وجود دارد. فردای انتخاب پیروزی حســن روحانی بهعنوان رئیسجمهور دولت دوازدهــم، شــایعه ورود و خروج افــراد کابینه قوت بیشتری گرفت و همچنان که او مراسم تنفیذ و تحلیف خود را هم انجام داده اســت، باز این شــایعهها ادامه دارد. اما این روزها همین شــایعه گریبان تیم رسانهای دولــت را هــم گرفته اســت. تیمی که اتفاقــا یکی از وظایفش اطلاعرسانی دقیق و بهموقع برای جلوگیری از پخش شایعات اســت. اتفاقی که تا به امروز پاشنه آشیل دولت دوازدهم بوده است. روز گذشته شایعهای منتشــر شــد مبنی بر اینکه حســن روحانی قرار است وظیفه ســخنگویی دولت را بــه «معاونت ارتباطات و اطلاعرســانی رئیسجمهور» اضافــه کند و همچنین گفته شــده اســت قرار اســت «رضا صالحیامیری،» وزیر ارشــاد دولــت یازدهم را به این ســمت بگمارد. هماکنون «پرویز اســماعیلی» این معاونت را بر عهده دارد. عملکرد او البتــه مورد انتقاد بوده و حتی گاهی صــدای دولتیهــا را هــم در آورده اســت. اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در دولت یازدهم در جلسه رفع موانع تولید گفته بود: «متأسفانه گاهی اطلاعرسانی درباره کارهای سازنده و خوبی که انجام میدهیم، آنطور که باید صورت نمیگیرد و در مقابل، برخی افراد و رســانهها، ضعفهای دولت را برجسته کرده و به صــورت چندبرابر جلــوه میدهند که لازم اســت در این خصوص دقت و تمرکز بیشتری به خرج دهیم تا مردم از اقدامات مثبت و ســازنده دولت آگاه شــوند». مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور هم سال گذشته گفته بود که متأسفانه به دلیل ضعف تیم رســانهای آقــای روحانی، برخی تصــور میکنند دولت تدبیر و امید هیچ دستاوردی نداشته است.

اردیبهشــتماه هم کــه زمان تبلیغــات انتخابات ریاســتجمهوری بود، بیشــترین زمان سخنرانیهای حســن روحانی به بیان عملکرد چهارســاله دولتش ســپری میشــد که ضعــف تیــم رســانهای او را در بیاننکردن دســتاوردهای دولت نشــان مــیداد. این در حالی بود که رســانه ملی نیز در چهار ســال دولت یازدهم روی خوشــی به دولت روحانی نشان نمیداد تــا جایی که مجیــد انصــاری در انتقــادی گفته بود: «صداوســیما رویکــردش نســبت به خدمــات دولت تخریبی و کاملا متفاوت بوده اســت. فکر نمیکنم بعد از انقلاب اسلامی دولتی به اندازه دولت یازدهم مورد کملطفی رسانه ملی قرار گرفته باشد». عملکرد رسانه ملی هم باعث شــده بود که سخنگوی دولت یازدهم بارهــا از آنها انتقاد کند. باید دیــد آیا روحانی علاوه بر تغییر برخی وزرا، ســخنگوی خود را نیز تغییر خواهد داد؟ شــاید او میخواهــد با اضافهکردن مســئولیت ســخنگویی به تیم رســانهای خود، پاسخگویی آنها را هم افزایش دهد.

پرویز اسماعیلی کیست؟

معاونــت ارتباطات و اطلاعرســانی رئیسجمهور حال حاضر دولت حســن روحانی، در رشته مهندسی الکترونیک تحصیل کرده است، خبرنگاری را با روزنامه «انتخاب» که از رســانههای جناح راســتمیانه دهه 70 محسوب میشد، شــروع کرد. پرویز اسماعیلی در دهه 80 دبیری سیاســی روزنامه «جام جم» و سپس مدیرمســئولی خبرگــزاری «مهر» را بــر عهده گرفت. دبیرکلــی انجمــن روزنامهنــگاران مســلمان، مدیــر مســئولی روزنامههای جوان و تهرانتایمز نیز از دیگر فعالیتهای رسانهای او است. اسماعیلی در انتخابات ریاستجمهوری سال 92 ســخنگوی ستاد انتخاباتی رقیب اصلی حســن روحانی، یعنی محمدباقر قالیباف شــهردار تهران، بود. او برادر محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.