عکسهایی که هشتگ شد

Shargh - - سیاست -

نحوه برخورد نمایندگان مجلس با فدریکا موگرینی بعد از اتمام مراســم تحلیف، مورد توجه گســترده کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفت. واکنشها در نقد این اتفاق، مشترک بودند و کمترکسی این نحوه برخورد را توجیه کرد، اما تفاوت در منشأ و ریشه نقدها بود. گروهی نقدهای خود را از اشخاص فراتر بردند و به بحثهای اجتماعی و سیاســی گره زدند. مخالفان دولت فرصت را مغتنم دانســتند و شیوه برخورد نمایندگان را به مذاکره و حتی برجام وصل کردند. گروهی دیگر آن را نگاه مردان - حتی مردان عالیرتبه - به زنان در جامعه ایران ربط دادند و مســئله را از نظرگاه جنســیتی بررسی کردند. در جواب به این گروه مهدی قدیمی توییت کرد: «مســابقه ســلفی بهخاطر زنبودن موگرینی نبود، باور کنید فقط ناشــی از تب داشتن عکس خاص برای کانالهای شخصی تلگرامی است. اگر جان کری هم بود همین بساط میشد.» افرادی هم مثل مینو خالقی از این فرصت اســتفاده کرده و به مطالبه مشــارکت زنان در سیاســت اشاره کــرد. در این بین وجود علیرضا رحیمی در عکسها نیز توجه کاربران را به خود جلب کرد. نماینده فعلی مجلس همان پســربچه ۱۳ســالهای بود که در جنگ اسیر شد و در مصاحبهای در زمان اسارتش خبرنگار هندی را با بیتی به رعایت حجاب دعوت کرده بود.

هشتگ «ســلفی حقارت»، پررنگترین تیتری بود که در توییتر به این موضوع پرداخت. البته طیفهای متفاوتی از این هشتگ استفاده کردند اما بیشتر مورد استفاده مخالفان دولت قرار گرفت. از این سلفی پلی زدنــد به نقد/ زدن برجام و حتی «تَکراری» که توانســت چینش مجلس را تغییر دهد؛ برای نمونه در این خصوص سیدکمیل باقرزاده توییت کرد: «سلفی حقارت را روزی گرفتید که خودتان را آنقدر تحقیر کردید که صرفا بر مبنای تکرار میکنم یک نفر، بدون شــناخت به این ]...[ رأی دادید». البته در جواب این منطق کاربران به محدودیتهایی اشــاره کردند که گزینههای خوب را از شرکت محروم و گزینههای انتخابات را محدود میکند. در پی این نوع نقدها بحث و جدلی صورت گرفت، در این بین عکســی از دولتمردان دوره نهم در مواجهه با ملوان زن بریتانیایی نیز بازنشــر شــد و مورد توجه قرار گرفت. هنرمندان هم دراینباره اظهار نظر کردند؛ برای مثال مهناز افشــار دراینباره نوشت: «اصالت و فرهنگ نه به مقام است و منصب، نه به اسم است و نه به آوازه، نه به سواد است و نه به جناح. سالهاست جوهر رنگ رخسار باخته.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.