دیدار فراکسیون اهل سنت مجلس با وزیر کشور

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

رئیس فراکســیون اهل سنت مجلس اعلام کرد وزیر کشــور در جلســه این فراکســیون وعده داد درصورتیکه بــرای بار دوم بهعنوان وزیر کشــور رأی اعتماد بگیرد، شورای مشــورتی اقوام و مذاهب را در این وزارتخانه تشکیل دهد. جلیل رحیمیجهانآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: «حضور افراد ضعیف و ناهماهنــگ با دولــت و دارای تعامل نامناســب با مجلس در بین اســتانداران، فرمانداران و بخشداران، توســعه نامتوازن در کشــور و بیتوجهــی به مناطق مرزی، عدم اجرای صحیح قانون تقسیمات کشوری و لزوم ارتقای برخی بخشها به شهرســتان در راستای محرومیتزدایی، تشــکر از برقراری امنیت مناسب در کشور و برگزاری امن و باشکوه مراسم تنفیذ و تحلیف، انتقاد از عدم برنامهریزی مناسب برای دعوت از بزرگان و معتمدان اهل سنت ایران بهویژه مولانا عبدالحمید و بزرگان ســایر مناطق و اســتانهای سنینشــین به مراسم تحلیف، طرح مشــکلات افراد فاقد شناسنامه یا مشــکوکالهویت، لــزوم اجرای طرح توســعه در شرق کشور و برخی استانهای محروم، رفع مشکلات بازارچههای مرزی و معضل کولبری، اســتفاده خلاف قانون از بازنشســتهها در پســتهای اجرائی از جمله فرمانداریهــا و معاونان اســتانداران، وجود مدیران پــروازی در اســتانهای محــروم و مــرزی از جمله محورهای مشترک دیدگاه نمایندگان با وزیر کشور بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.