بازتاب

Shargh - - سیاست -

پیرو انتشار خبری در روزنامه «شرق» با عنوان «اصلاحطلبــان زیــادی از صداوســیما شــکایت کردند»، دفتر عزتالله ضرغامی توضیحی ارســال کرده اســت. در این توضیح آمده اســت: با سلام؛ احترامــا به آگاهی میرســانیم، تیتــر و محتوای خبــر مربوط بــه جناب آقای مهنــدس ضرغامی در صفحــه دوم روزنامــه شــماره 2927 مورخ ‪96/5 ۱2/‬نادرست است. اصل مصاحبه مربوط به شکایتهای صداوسیما از افراد حقیقی و حقوقی قبل از مدیریت ایشــان اســت که با آغــاز به کار ایشان همه آنها پس گرفته شد. همچنین در طول ۱0سالونیم مدیریت آقای مهندس ضرغامی هم هیچ شکایتی از فرد و نهاد خاصی صورت نگرفته و این رفتار بر اســاس سیاست راهبردی ایشان در احترام به آزادی اندیشه و گفتار بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.