موسویلاری: سعی رئیسجمهور تغییرات حداقلی کابینه است

Shargh - - سیاست -

جماران:

حجتالاســلام عبدالواحد موسویلاری با اشــاره به وضعیت کابینه دوازدهم گفت: دوســتان با آقای روحانــی حضوری صحبت کردند و بحثهای کلی مطرح شــده اســت؛ توصیه به اینکه عهدی که با مردم بســتند را فراموش نکنند. ظاهرا ســعی آقای رئیسجمهــور بر تغییــرات حداقلی اســت؛ بنابراین احتمــال اینکه وزیرانی مثل آقــای رحمانیفضلی در دولت بمانند زیاد است. انشــاءالله سهشنبه خروجی تصمیــم رئیسجمهور را خواهیم دیــد که نظر مردم را تأمیــن میکند یــا نمیکند. او درباره مشــورتدادن اصلاحطلبان به رئیسجمهور در طول دولت دوازدهم گفــت: قاعدتا اصلاحطلبــان و رئیسجمهوری با هم مرتبط هستند و از هم جدا نمیشوند؛ حتی اگر انتقادی هم داشته باشند، بهصورت دوستانه مطرح میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.