ادعای ذوالنور درباره علت غیبت احمدینژاد در مراسم تحلیف

Shargh - - سیاست -

انتخــاب:

ذوالنــور، از اعضای نزدیــک به جبهه پایداری، درباره غیبت محمود احمدینژاد در مراســم تحلیف مدعی شد ریاستجمهوری مسئولیت دعوت از میهمانان را بر عهده داشــته است. او گفت: دعوت از این میهمانان بر عهده دفتر ریاســتجمهوری است و احتمالا آقای روحانی مایل نبوده احمدینژاد در این مراســم حضور داشته باشــد. ادعای ذوالنور در حالی مطرح میشــود که دعــوت از مقامــات و میهمانان داخلــی در اختیار مجلــس بود و اساســا روحانی از ترکیب میهمانان اطلاع نداشــته که بخواهد برخی را حذف یا اضافه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.