سازوکار بررسی وزرای پیشنهادی در فراکسیون امید

Shargh - - سیاست -

فام:

محمدرضا عــارف، رئیس فراکســیون امید مجلــس، درباره آخریــن تصمیمها دربــاره رأی این فراکســیون به وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی گفت: براســاس تصمیم شــورای مرکزی، مقرر شــد اعضای فراکســیون امید در هریک از کمیســیونهای تخصصی، کمیته بررسی وزرای مربوط به آن حوزه را تشکیل دهند و در روزهای آینده، نتیجه این بررسیها به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. در نهایت و پس از اســتماع گزارشهای کمیتهها، درباره همه وزرای پیشنهادی در فراکسیون تصمیم گرفته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.