انهدام تیم تروریستی در منطقه شمال غرب کشور

Shargh - - سیاست -

ایلنــا:

تیم تروریســتی ضــد انقلاب کــه با هدف خــرابکاری و اقدامات تروریســتی، قصــد ورود به کشور را داشــتند، توسط رزمندگان نیروی زمینی سپاه در منطقه مرزی آذربایجان غربی منهدم شــد. سردار پاکپــور با اعلام این خبر گفت: رزمندگان نیروی زمینی ســپاه در این درگیری با اقدام بهموقع، دو نفر از اشرار مسلح را به هلاکت رســاندند. فرمانده نیروی زمینی ســپاه افزود: در ایــن عملیات همچنین چهــار نفر از اشرار مســلح زخمی و مقادیری مهمات، تجهیزات و جنگافزار نظامی به دست آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.