تیراندازی در میدان تیر ارتش 4 کشته و 8 زخمی داشت

Shargh - - سیاست -

فارس:

روابطعمومی پایگاه هوایی شهید لشکری اعــلام کــرد: در پی حادثــه تیرانــدازی در میدان تیر آموزشــی کهریــزک تهران، متأســفانه چهــار نفر از ســربازان کشته و هشــت نفر دیگر مجروح شدند که یکی از مجروحان از کارکنان پایور است. براساس این گزارش، مجروحان این حادثه بهمنظور مداوا ســریع به نزدیکترین مرکز درمانی اعزام شــدند و علت این حادثه از سوی تیم ویژه بازرسی در دست بررسی است و اخبار تکمیلی دراینباره متعاقبا اعلام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.