مراسم تحلیف بیسابقه بود

Shargh - - سیاست -

غلامرضــا مصباحیمقــدم:

مراســم تحلیــف ریاستجمهوری بسیار باشکوه و با حضور میهمانان خارجی و داخلی برگزار شــد، چنین مراســمی در ایران برای روز تحلیف بیسابقه بود. مطالبی که از ســوی رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور و رئیس قوه مقننه مطرح شد، بسیار خوب بود.

)ایلنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.