عدهای حقیرانه با موگرینی عکس میگیرند

Shargh - - سیاست -

نبی حبیبی:

خانــم موگرینی، رئیس دیپلماســی خارجی اتحادیه اروپا که در آستانه سفر به تهران از تحریمهای آمریکا علیه ایران حمایت کرده بود، به چه دلیلی به مراســم تحلیف دعوت شده بود. عدهای حقیرانه در بهارســتان با موگرینی عکس میگیرند و این حیثیت را بر باد میدهند.

)ایلنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.