بقایی با قرار کفالت آزاد شد

Shargh - - سیاست -

ایســنا: برای «حمیــد بقایی» کــه صبح روز گذشــته مجددا در دادســرای عمومــی و انقلاب تهران حضــور یافته بود، قرار کفالت صادر شــد. معــاون رئیس دولــت دهم پیــش از ظهر دیروز پیرامــون اظهاراتــش پــس از آزادی از زندان در دادســرا حضور یافت. قاضی رســیدگیکننده به پرونده، برای وی قرار کفالت صادر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.