تضمین اجرای برجام

Shargh - - سیاست -

فدریــکا موگرینی، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، پس از ســفر خود به ایران برای شــرکت در مراســم تحلیف: روز گذشته برای شــرکت در مراسم تحلیف حســن روحانی در ایران بــودم. در جهت تضمیــن اجرای کامل توافق هستهای اقدام کردیم.

)توییتر شخصی(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.