ریشه افراطیگری در منطقه تفکر وهابیت و سَلفیگری است

رئیس قوه قضائیه:

Shargh - - ديپلماسي -

میــزان:

رئیس قوه قضائیه روز گذشــته در دیدار با ربانی، رئیس مجلس ســنای پاکســتان، دو کشور را دارای رابطــه فرهنگــی دیرینه و عمیق دانســت و با اعــام آمادگی ایــران برای توســعه روزافزون روابــط در زمینههای گوناگون، گفــت: «امروز جهان اســام نیازمند نزدیکترشــدن دیدگاههای ملتها و دولتهــای اســامی اســت و ایــن امــر یکی از واجبات امروز همه مســلمانان به شــمار میرود». آیتالله آملیلاریجانی افــزود: «امروز تاش آمریکا و صهیونیســتها معطــوف به جدایــی ملتهای مســلمان از یکدیگر و جابهجایی مسائل اصلی نظیر مقاومت ملت مظلوم فلســطین با مســائل فرعی و جعلی اســت».او مسئله مهم جهان اسام در عصر حاضر را موضوع تروریســم دانســت و عنوان کرد: «آمریکا و صهیونیســتها با پدیــدآوردن گروههای تروریســتی چند هدف را دنبال میکردند. هدف اول آنها این بود که مســلمانان را درگیــر یکدیگر کنند تا نیروهای مســلمان به جای پرداختن به موضوعاتی نظیر لــزوم مقاومــت در برابر رژیم صهیونیســتی، بــا یکدیگر بجنگنــد. هدف بعدی آنها، نشــاندادن چهرهای غیرواقعی از اســام بود تــا جلوی ترویج این دین رحمانی در جهان را بگیرند».رئیس دستگاه قضا گفت: «کشــورهای مســلمان خصوصــا ایران و پاکســتان که خود از قربانیان تروریســم هســتند، میتواننــد برای مقابله با این پدیده شــوم همفکری کنند تا به نقاط مشــترکی دســت یابنــد».او افزود: «مــا میتوانیم با تبعیت از اندیشــه متفکرانی مانند حضــرت امام خمینــی)ره( و بــا تأمــل و تحقیق، پارادایمهای مشترک و قابل قبولی را برای جلوگیری از ترویــج افراطیگری و افتــادن جوانان در این دام، بیابیم».آیــتالله آملیلاریجانــی در ادامــه با تأکید بر لــزوم توســعه همکاریهای حقوقــی و قضائی بین ایــران و پاکســتان، گفت: «نزدیک به ۶۰ ســال اســت که دو کشــور دارای موافقتنامه اســترداد مجرمین هستند، اما متأســفانه آنطور که باید اجرا نمیشــود؛ چنانکه هرازگاهی شاهدیم برخی اشرار و گروهکهای تروریســتی اقدامات جنایتکارانهای را در ایران صورت میدهند و به خاک پاکستان متواری میشــوند. همچنیــن موافقتنامههــای مربوط به انتقال محکومان و معاضدت قضائی نیز وجود دارد که لازم است به مرحله اجرا درآید».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.