بازتاب

Shargh - - ديپلماسي -

پاســخ روابطعمومــي شــرکت بهرهبرداري راهآهن شهري تهران و حومه:

احتراما خواهشمند اســت درخصوص مطلب مندرج در آن روزنامه، مــورخ 31 تیر 139۶ صفحه 3 بــا عنوان: عرضه روزنامه همشهري در ایستگاههاي مترو و بدبیني رســانهاي، پاســخ زیر در همان صفحــه به چاپ برسد:با ســام، احتراما به اســتحضار ميرساند: شرکت بهرهبرداري مترو در راستاي ترویج فرهنگ مطالعه، افزایش آگاهي و اطاعرســاني اقدام به واگذاري فضاي کانتر با کاربري عرضه محصولات همشــهري در قالــب قــرارداد اجاره نمــوده که رضایت مسافران گرامي را در بر داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.