ردپاي بانگكش شنكهقارل دفرد تمحاكخملقضائفي تأييد ش 40 دمیلیاردي

Shargh - - اقتصاد -

شرق: ماجرای پرونده 4۰میلیاردی ســازمان نظام مهندسی، به صدور قرار وثیقه دومیلیاردی برای رئیس و معاونان شعب بانک شهر رسید. البتــه ماجرا هنوز هم ختم به خیر نشــده و زوایای دیگری از تخلفات رونمایی شــده اســت. رئیس ســازمان نظام مهندسی اســتان تهران بهتازگی در گفتوگویی، بــا پرداختن به چگونگی تخلف رخداده، خبر داده این ســازمان از برخی از اعضای هیئتمدیره ششم سازمان نظام مهندســی هم شکایت عام کرده است. به نظر این افراد، همان افرادی هســتند که اکبر ترکان، رئیس ســازمان نظام مهندسی کشور وقت، به آنها اشــاره کرده بود. تــرکان این اتفاق را به اختلاس شــبیه کرده بود و از دستداشــتن مدیران وقت ســازمان نظام مهندسی در ماجرا خبر داده بود.

خیانت در امانت رخ داده، نه اختلاس

اما درهرحال، حســین قربانخانی، رئیس ســازمان نظام مهندســی اســتان تهران، اختلاس را رد میکند و درباره آخرین وضعیت تخلفات مطرحشــده هیئتمدیره دوره ششــم ســازمان نظام مهندســی برای سپردهگذاری 4۰ میلیارد تومانی در بانک شهر میگوید: بحث اختلاس درباره 4۰ میلیارد تومانی که در دوره ششم هیئتمدیره نظام مهندسی سپردهگذاری شد و دقیق نیست؛ چراکه اختلاس در موضوعات دولتی میتواند رخ دهــد؛ بنابراین در بخش خصوصــی میتواند خیانت در امانت نامیده شود.

وی میافزاید: خیانت در امانت هم چند شرط دارد که در اینجا اصلا وجود ندارد. فردی در هیئتمدیره دوره ششــم نظام مهندســی تهران اعلام کرد که اگر پول این ســازمان را در بانک شهر سپردهگذاری کنید، این بانک به شــرکتهایی که در بافت فرسوده واحد مسکونی احداث کننــد، وام میدهد و بهاینترتیب هم برای مهندســان ایجاد اشــتغال میشود و هم به نفع مردم است.

شیطنت با چک سفیدامضا

قربانخانی ادامه میدهد: هیئتمدیره نظام مهندســی ســاختمان تهران هم به نیت خیرخواهانه 4۰ میلیارد تومان پول را در بانک شــهر سپردهگذاری کرد؛ اما در زمانی که این مبلغ را میخواستند سپردهگذاری کنند، شــیطنتی انجام شد و یک فرم ســفیدامضا در وثیقه این پول هم گرفتند و شرکت «م» «ا» آمد روی سپردههای نظام مهندسی ساختمان وام گرفت. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران تصریح میکند: سازمان نظام مهندسی اقدام حقوقی دراینباره علیه بانک کرده است؛ چون بانک نمیتوانســته این کار را انجام دهد و قاضی هم حکم داده که نمیتوانستهاند ســفیدامضا بگیرند و سازمان بدون داشتن علم به این موضوع این کار را کرده اســت. البته ســازمان نظام مهندسی هم شــاید دراینباره خطایی انجام داده باشــد؛ اما بههرحال دادگاه حکم داده تا تعیینتکلیف پرونده، این 4۰ میلیارد تومان سر جای خود بماند و ماهانه هم سود ۲۰درصدی خود را دریافت کنیم.

بلوکه پول در بانک شهر

وی ادامه میدهد: این پول با مابقی پولهای ما که در بانکهاست، تفاوتــی نــدارد. فقط نمیتوانیــم آن را جابهجا کنیم؛ اما ســود آن را دریافت میکنیم. بانک شــهر هم اعلام میکند تا زمانی که آن شرکت («م» «ا») کــه وام گرفتــه، بازپرداخت را به اتمام نرســاند، 4۰ میلیارد تومان را بانک شهر نزد خود نگه خواهد داشت.

بانک، میزان وام را اعلام نمیکند

به گفته قربانخانی، یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که ما هنوز نتوانستهایم از بانک شهر آمار بگیریم شرکت مزبور چه میزان وام از بانک شهر گرفته است.

وی ادامــه میدهد: دادگاه برای رئیــس و معاون قبلی و دوره بعد یکی از شعب بانک شهر قرار وثیقه دو میلیارد تومانی صادر کرده است و بانک شهر این پول را نقدی واریز کرده است و این افراد آزاد هستند.

نامه دادگاه علیه این بانک

قربانخانــی تصریح میکند: تعییــن تکلیف این پرونده در پروســه قضائی قرار دارد؛ اما پول ما وجود دارد و ماهانه هم سود آن را دریافت میکنیــم. ما کار را به این نقطه رســاندیم و دادگاه نامه زده اســت به بانک شهر که حق ندارید سپرده را به نفع خود ضبط کنید.

قربانخانی در پاسخ به این سؤال که آیا از اعضای هیئتمدیره نظام مهندسی نیز شکایتی شده است، گفت: ما شکایت عام مطرح کردهایم و دادگاه فعلا برای مدیران شعبه قرار صادر کرده است.

در بیانی دیگر میتوان گفت، در هیئتمدیره دوره ششم 4۰ میلیارد تومان از اموال ســازمان نظام مهندســی به بانک ســپرده شده که این مبلغ، وثیقه دریافت تســهیلات برای یک شرکت خصوصی قرار گرفت. بههمیندلیــل هیئتمدیره دوره هفتم به ریاســت حبیبالله بیطرف و قربانخانی، رئیس کنونی نظام مهندســی، به دنبال این هســتند تا این مبلغ 4۰ میلیارد تومان از بلوکه بانک شــهر خارج شــود. سال گذشته، اکبر ترکان در پی اعلام این تخلف از سوی حامد مظاهریان، معاون وزیر راه، ایــن اقدام را اختلاس خوانده بود کــه این جمله با واکنش رئیس وقت نظام مهندســی تهران روبهرو شــده بود. ســعید غفرانی، درباره اظهــارات ترکان گفته بود: «چنین چیــزی صحت ندارد. پولی در بانک سپردهگذاری شــده و بانک سود آن را میدهد و نه پولی گم شده و نه اینکه سوءاستفادهای صورت گرفته است.»

غفرانــی در واکنش بــه این موضوع که در هفتههــای اخیر برخی معاونــان وزیــر راه و شهرســازی از بــروز تخلف 4۰ میلیــارد تومانی ميگویند، افزود : «هیچ تخلفی دراینباره صورت نگرفته است، سال ۹۳ ، 4۰ میلیارد تومان در بانک شــهر ســپردهگذاری شــد که این بانک هم ماهانــه بهطــور منظم حــدود دو میلیارد تومان ســود آن را پرداخت کرده اســت». البته این گفته او از ســوی مقام قضائی رد شد و تخلف صورتگرفته نیز به تأیید رسید. اکنون مسئولان نظام مهندسی تهران به دنبال آزادکردن پول بلوکهشده در بانک شهر همراه با برخورد قضائی با متخلفان در این پرونده هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.