آینده مالیه شهری در تهران

Shargh - - اقتصاد -

b. شهرداری تهران در ســال ۹۵ براساس بودجه مصوب بایــد فقط ۱۲۰۰میلیارد تومــان، یعنی هفت درصــد بودجه را از طریق واگــذاری درآمدهای مالی )اخذ وام( تأمین میکرده اســت. گزارش تفریغ نشان میدهد در انتهای سال، عملا ۳۰ درصد بودجه یعنی نزدیــک به هفــت هزارمیلیارد تومان توســط بدهی تأمین مالی شده است. از این میزان بدهی، ۸۰ درصد آن متعلق به بانک شــهر اســت که شهرداری تهران بزرگترین ســهامدار آن اســت. در چنین حالتی، این بدهی بزرگ باری مضاعف بر دوش شــهرداری تهران و بانک شــهر بوده و رابطهای ناســالم را میان این دو مجموعه رقم زده است.

۳-بانــک شــهر بهعنــوان یکــی از داراییهای شــهرداری تهران مانند ســایر بانکهای کشور دچار بحران کمبود ســرمایه و وجود داراییهای سمی در ترازنامه است. داراییهای سمیای که بسیاری از آنها را شــهرداری تهران بر این بانک تحمیل کرده است و با ادامه اعمال فرایندهای جدید نظارتی بانک مرکزی مبنی بر واقعیســازی ترازنامهها و افزایش ســرمایه واردآمدن ضررهای بزرگ به شهرداری تهران بهعنوان سهامدار اصلی این بانک، دور از تصور نیست.

4- بدنه اجرایی شــهرداری تهــران و پیمانکاران طــرف قرارداد ایــن نهاد در برابر کاهــش هزینهها و پیادهســازی روشهای منجر بــه افزایش درآمدهای پایدار مقاومت خواهند کرد.

۵-بار بیشــتری از تأمین هزینههای شهر بر دوش دولــت خواهد افتاد. اتفاقی که در شــرایط اقتصادی فعلی حاوی خبر خوشی برای دولتمردان نخواهد بود اما در بلندمدت لزوما اتفاق نامطلوبی نیست.

مجموع ملاحظات مذکور نشــاندهنده ضرورت اصلاح سریع ساختار مالی شهرداری تهران است. به نحــوی که در این اصلاح هم ســاختار بودجهریزی و هم ساختار نظارتی شورا بر اجرای بودجه باید عمیقا اصلاح و شــفاف شود. در شــرایط فعلی نیز، قوانین بالادســتی بســیاری مانند قانون نوســازی و عمران شــهری، طرح جامع درآمدهای پایدار شــهرداری و قانون شــوراها وجــود دارد که اگرچــه نواقصی نیز دارد، میتــوان از آنها برای اصلاح این ســاختار بهره جســت. با همه ایــن احوالات، رئوس یک ســناریوی اصلاحی را میتوان به طور خلاصه چنین برشــمرد: دموکراتیکســازی شیوه اداره شــهر، جلب مشارکت شــهروندان تهرانــی و بازتعریــف نقــش دولت در مناسبات شهری. همه این موارد در بحث مالیه شهری مابازاهایی ملموس و مشخص دارد. دموکراتیکسازی شــیوه اداره شهر سبب شــفافیت درآمدها و مخارج و لاجــرم حذف هزینههــای غیرضروری اداره شــهر میشــود. در این شــیوه، اجــرای پروژههای مختلف شهری با جلب نظر عموم شــهروندان انجام خواهد شد و میتوان اطمینان داشت هرگز پروژهای مانند پل صدر که فقط منفعت زودگذر عده معدودی را به زیان اکثریت شهروندان فراهم خواهد کرد، به مرحله اجرا نخواهد رســید. جلب مشارکت شهروندان تهرانی در ادامه فرایند دموکراتیزاسیون میتواند سبب افزایش درآمدهــای پایــدار شــهری و کاهش شهرفروشــی شود. اخذ عوارض اســتفاده از برخی معابر شهری یا اخــذ عوارض از دارایی از جمله این موارد اســت. در نهایت نیز، افزایش هماهنگی با دولت میتواند سبب افزایش کمکهای دولتی از طریق کمکهای مستقیم و مالیاتهای عمومی شــود. تجربه شکســتخورده خودکفایــی شــهرداریها در ایــران، تجربــه موفق پرداخت ســهم از مالیــات بر ارزشافــزوده و تجربه حضور مستقیم دولت در تأمین مالی برخی پروژههای شهری در سراسر جهان نشان میدهد، تنظیم مجدد روابط مالی دولت و شهرداری در تهران یک ضرورت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.