چالشهای توزیع مواد مخدر دولتی

Shargh - - اقتصاد -

در کنــار مباحث پیرامون کاهش آســیب و تغییر الگــوی مصــرف، آنچــه مهمتر بــه نظر میرســد، راهکارهای کاهش تقاضاست. فقر، دسترسینداشتن به فرصتهای شغلی، نبود زیرساختهای اجتماعی و تفریحی، از موارد مؤثر در افزایش نرخ مصرف مواد مخدر اســت. نمونه شایان ذکر، بخشهایی از جنوب کرمان است که بهعنوان بارانداز و کریدور مواد مخدر ایران شــناخته میشود. همزمان قسمتهای جنوبی این استان از دسترسینداشــتن به معیارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی رنج میبرند که میتواند دلیلی بر پیوســتن افراد به گروههای قاچــاق مواد مخدر و درگیرشــدن در چرخه معیوب فقر، بزه و اعتیاد باشد. بنابراین، توجــه همزمان به برنامههای کاهش تقاضا بهویــژه در مناطقــی که بــه دلیــل همجواریهای سرزمینی با مراکز تولید مواد مخدر )مانند افغانستان( یــا بهرهنداشــتن از توســعه اجتماعــی و اقتصادی، میتوانند مستعد درگیرشــدن در اقتصاد جرم و مواد مخدر و اعتیاد باشــند، ضروری به نظر میرســد. در پایان، هرگونه تغییر احتمالی در پارادایم سیاستهای مواد مخدری ایران، یقینا بــا درنظرگرفتن مؤلفههای اجتماعی و فرهنگی، ژئوپلیتیک و همچنین تحولات امنیتی منطقهای ایران، کارآمدتر خواهد بود. بنابراین، بســیار دور از نظر اســت که مدلهــای آمریکایی یا اروپایی جرمزدایی و قانونیســازی مواد مخدر، برای کشــور ایران نیز یکســان و مناسب باشــد. در نتیجه، برای ایران به مثابه یک کشــور استراتژیک در منطقه، دنبالکردن سیاستی که حفرههای مطالعاتی متعدد دارد، خالی از خطر نخواهد بود.

*پژوهشگر میهمان در پژوهشکده مطالعات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.