افشاي ۱۱9 چفتهك مؤ بسیرفگزشفاتتيسرسائتم يبدونسجوثزامن الحجج

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

شــب تحلیــف حســن روحانــی بهعنــوان ریاستجمهوری دولت دوازدهم، ولیاله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به تلویزیون رفت تا سخنان بیپردهای را درباره فســادهای سیســتم بانکی مطرح کند. آقای رئیس آمده بود تا از مؤسسه غیرمجازی یاد کند که سود کلان ۸4درصدی دریافت میکرد. او البته به اینها اکتفا نکرد و مسئله 119 چک برگشتی یکی از مدیران همین مؤسســات را در مقابــل دوربین، رو کــرد. زندانیبودن مسئول مؤسسه فرشــتگان و رسیدگی به پرونده او هم یکــی دیگر از خبرهایی بود که ســیف در این برنامه آن را اعلام کرد. او در همین برنامه، با پرسشــی انتخاباتی هم روبهرو شد. آیا در دولت دوازدهم میمانید؟ او که چند روز قبل مشخصا گفته بود رئیس کل باقی میماند، حــالا در این برنامه کمی بااحتیــاط دراینباره صحبت کرد: «فارغ از اینکه حکم ریاســت کلــی بانک مرکزی پنجســاله اســت، اما تصمیمگیرنده رئیسجمهوری است و با توجه به عملکرد تصمیمگیری خواهد شد، اما دورههای مسئولیت بانک مرکزی پنجساله است و یک سال دیگر نیز از این زمان باقی مانده است البته افتخار اســت که در نظام جمهوری اســلامی بتوان فعالیت کرد».ولیاله ســیف در برنامه «نگاه یک» شــبکه اول سیما درباره یکسانسازی نرخ ارز بار دیگر سخن گفت: «فکر میکردیم بعد از برجام ارتباطات بانکی در شرایط مطلوبی قرار میگیرد و یکسانسازی نرخ ارز عملیاتی شــود، اما یکسانســازی نرخ ارز از برنامههایی اســت که هنوز اجرائی نشــده و این امر بــه دلیل نبود روابط بینالمللی کافی به تأخیر افتاده اســت، اما براســاس برنامهریزیهای انجامشــده یکسانســازی نرخ ارز در اوایل دولت دوازدهم عملیاتی میشود».

صف دريافت وام ازدواج آخر شهريور از بین میرود

در هفتههای اخیر بانک مرکــزی از طرح جدیدي برای کاهش صف و ضربتیشدن وام ازدواج رونمایی کرد. طرحی که به اعتقاد ســیف تا پایان شــهریور ماه امســال دیگر صفی بــرای دریافــت وام ازدواج باقی نمیگذارد.

سیف گفته این موضوع را بهصورت هفتگی رسیده میکند و رضایــت عمومی هم درموردش وجود دارد و بانکها هم برخورد مناســبی با پرداخت وام ازدواج داشتهاند.

به گفته او: «منابع قرضالحسنه بانکها در موارد دیگر مصرف شده بود که در حال وصول است و بر این اساس بانکها آمادگی دارند در این زمینه عمل کنند». بنابرایــن به عقیده او، منابع بانکها برای پرداخت وام ازدواج درحالحاضر مناسب است.

دستور روحانی به سیف

ســیف درباره وصــول مطالبات بانکهــا از دولت هم گفــت : «اخیرا رئیسجمهور دربــاره تعیینتکلیف مطالبات بانکها دســتوراتی دادهانــد که در این زمینه تعیینتکلیف صورت پذیرد .»

نرخ تورم پای ثابت صحبتهای اوست. بنابراین باز هم ســیف درباره نرخ تورم و روند آن توضیحاتی ارائه داد: «در پایان ســال 95 نرخ تورم به 9 درصد رســید و در فروردین و اردیبهشت ماه نرخ تورم افزایش یافت و در خردادمــاه به 1۰.2 درصد و در تیرماه به 1۰.3 درصد رســید. نرخ تورم نقطه به نقطه روند نزولی دارد و این نشــان میدهد که دوباره به دامنه نرخ تورم تکرقمی باز میگردیم. باید دقت شــود که نرخ تورم کنترل شود ولی با وجود این تورم انتظاری نزولی است و در ماههای آینده نرخ تورم نزولی خواهد بود و تا سه ماه آتی نیز به همین منوال ادامه مییابد، علاوه بر آنکه نرخ تورم سال 96 هم همینگونه خواهد بود .»

درخواست سیف از 3 دستگاه

ســیف در ایــن برنامــه بار دیگــر به مــردم درباره مؤسســات غیرمجاز هشــدار داد. همان مؤسساتی که در نیمســال اخیر بلای جان بانک مرکزی شــده بودند. او گفــت: «دریافت ســود بــالا توجیه مناســبی برای ســپردهگذاری در این مؤسسات نیســت. مردم باید بین مؤسسات مجاز و غیرمجاز اعتباری تفکیک قائل شوند. اکنون خوشبختانه دیگر مؤسســه غیرمجاز نداریم که این دســتاورد با تلاش بســیار زیاد حاصل شــد و همه مؤسسات غیرمجاز تعیینتکلیف شدند».

رئیس کل بانک مرکــزی به برقراری انضباط مالی جدی در بازار پول کشــور هم اشــاره کرد و افزود: «در زمان فعالیت مؤسســات غیرمجاز تمامی تصمیمات سیاســتی ما بــه دلیل فعالیــت مخرب مؤسســات غیرمجاز، عملیاتی نمیشــد. اما از این به بعد به هیچ عنوان شاهد فعالیت مؤسســات غیرمجاز اعتباری در کشور نخواهیم بود».

رئیــس کل بانــک مرکــزی از اســتانداران، نیروی انتظامی و وزارت کشــور درخواســت کرد که به هیچ عنوان اجازه شــروع یــک نطفه جدید تحــت عنوان مؤسسه اعتباری را با ایجاد شعبه ندهند.

او از مــردم خواســت تحت هیچ شــرایطی فریب نرخهای سود بالاتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار را نخورند زیرا نرخ سود بالاتر، ریسک بالاتری دارد.

ســیف درحالیکه میدانســت هنوز هــم نگرانی از آشــفتگی در سیســتم بانکی نزد مــردم وجود دارد، اشــارهای به تأســیس صندوق ضمانت سپردهها برای مواجهه با بحرانهای اجتماعی در زمان ورشکســتگی بانکهــا و مؤسســات اعتباری کرد و گفــت: «بانکها بهطور مستمر حق عضویت به این صندوق میپردازند و این صندوق در زمان ورشکســتگی بانکها تا ســطح مشخصی از سپردهها را بیمه و پرداخت میکند. سطح پوشــش بیمهای ســپردههای بانکی از سوي صندوق ضمانت ســپردهها صد میلیون تومان اســت. بنابراین درصورتیکه فردی سپرده بالاتری دارد، باید این سپرده را در بین چند بانک ســپردهگذاری کند».رئیس شورای پول و اعتبار البته معتقد اســت مــردم حتی در زمینه ســپردهگذاری در مؤسســات مجاز هم باید دقت کنند. به همین خاطر گفت: «مردم نباید تحت هیچ شرایطی ســپردههای خــود را به مؤسســاتی که ســود بالاتری پرداخت میکنند، ببرند».این ســخن، البته انتقاداتی را به او متوجه میکند. اگر مؤسســات، مجاز هستند پس تحتنظارت بانک مرکزی هســتند. گفتن این حرف که سپردهها به مؤسسات مجازی که سود بالاتر میدهند، برده نشــود، نشان از رفع تکلیف از بانک مرکزی است؟ یعنی به مؤسسات تحتنظارت بانک مرکزی و بهتبع آن خود بانک مرکزی، هم اطمینانی نیست؟

او گفتــه: «تمامی مؤسســات مجاز از نظر ریســک دارای شرایط یکسان نیستند و درحالحاضر برای تمامی مؤسســات مجاز پوشــش بیمهای از طریــق صندوق ضمانت ســپردهها ایجاد کردیم. بااینحــال، همزمان بانک مرکزی نیز مؤسســات و بانکهــا را رها نکرده و نظارت کامل دارد».

سود 84 درصدی يکی از مؤسسات غیرمجاز

ســیف در اینجــا کمی تند شــد و با یــاد نمونهای از فعالیــت یک مؤسســه غیرمجــاز گفــت: «یکی از مؤسسات غیرمجاز سود ۸4 درصدی پرداخت میکرد. فرد بیســوادی در رأس این مؤسســه نشســته بود و سپردهگذاران نیز توجه نداشتند که این سود از کجا قرار است تأمین شود».

روايت ناگفته سیف از يک مؤسسه غیرمجاز

او به همین اکتفا نکرد و با تعجب خبر از تأســیس مؤسسهای غیرمجاز در شهریار داد که در مدت کوتاهی 27۰ میلیارد تومان از مردم سپرده جمع کرده بود. او با لحنی متعجب گفت: «مردم چطور جرئت میکنند که پول خود را در اختیار این مؤسسات قرار دهند؟».

بر همین اساس بود که سیف از تدوین استانداردهای جدید برای صورتهای مالی و افشاگری بانکها، میزان ذخایر و همچنین جلوگیری از توزیع ســودهای کاذب و موهوم برای کنترل بانکها و مؤسســات خبر داد. حالا او گفته: «بعد از برچیدهشدن مؤسسات غیرمجاز، بانک مرکزی بسته سیاستهای پولی مناسبی را پیاده خواهد کرد تا به سمت آرامش در بازار پیش برود.»

ادغام مهر اقتصاد با ثامن و کوثر

رئیس کل بانــک مرکزی همینطور خبــر از ادغام یک بانک و دو مؤسســه اعتبــاری داد که این چندوقت بارها درباره آنها حرف و حدیثهایی شــنیده میشــد؛ بانک مهر اقتصاد و دو مؤسســه کوثر و ثامن. او درباره تعیینتکلیف مؤسســه ثامنالحجج گفت: «وضعیت ســپردهگذاران این مؤسســه تعیینتکلیف شده و باید براســاس جدول زمانبندی مراجعه و مطالباتشــان را دریافت کنند. همچنین پرونده تشــکیل شده و در حال رسیدگی است .»

او به شباهت نام دو مؤسســه ثامنالحجج و ثامن اشاره کرده و گفت: «گاهی برخی مؤسسه ثامنالحجج و ثامن را با یکدیگر اشــتباه میگیرند. او افزود: مؤسسه ثامــن در ابتدا با نــام ثامنالائمه فعالیــت میکرد که با تذکــر بانک مرکزی نام خود را اصــلاح کرد و اکنون مشکل خاصی ندارد. مؤسسه ثامن از نظر تعادل دارایی و بدهی متعادل اســت. بانک مهر اقتصاد هم مشکل خاصی نــدارد و مدیریت این بانک بهخوبی عمل کرده و قرار اســت این بانک با مؤسسات ثامن و کوثر تجمیع شود .»

مدير ثامنالحجج119 فقره چک برگشتی داشت

ســیف باز هم پــرده از آشــفتگیهای مؤسســات غیرمجــاز برداشــت و گفت: «اشــخاصی که ســابقه تحصیلی و تجربی نداشــتند به دلیل نبود نظارت کافی دســت به ایجاد این مؤسسات زدهاند بهطوریکه برای مثال مؤسســه ثامنالحجج با 5۰۰ شــعبه در کشــور فعالیت میکرد و 12هــزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جمع کرده بود که بخشــی از آن بازیافت شده است. صاحب این مؤسســه 119 فقره چک برگشــتی داشته و مجوز فعالیت آن فقط در ســبزوار اعتبار داشــت که آن را به کل کشور گسترش داده و تخلفاتی مانند تطمیع افراد، استخدام فرزندان مسئولان و... را نیز انجام داده است.»

مدير فرشتگان زندانی است

«مســئول مؤسســه فرشــتگان نیز اکنون در زندان به ســر میبرد و پرونده در حال رسیدگی است. درباره مؤسســه فرشــتگان تردید داریم که دارایی دارد یا نه، درحالحاضر 9۰ درصد اصل پول را پرداخت میکنیم و اگر دارایی شناسایی شود در مرحله بعد پرداخت اصل پــول را تکمیل خواهیم کرد». این جمله ســیف درباره داراییهای مؤسســه فرشــتگان بود که شائبههایی در مورد آن حتی در نزد بانک مرکزی وجود دارد.

سهام کاسپین متعلق به فرشتگان است

او گفــت اگر دارایی شناســایی نشــود، نمیتوانیم پولی پرداخت کنیم و باید تمام دارایی فرشتگان که به منسوبان مسئولان منتقل شده، بازگردد. همچنین سهام کاسپین نیز متعلق به سپردهگذاران فرشتگان است.

2 گروه در بین معترضان خیابانی بانکها

وقتی از رئیس کل بانک مرکــزی درباره اعتراضات خیابانی پرســیده شــد، او این اعتراضات را به دو گروه معطوف کــرد: «گــروه اول ایادی مدیــران متخلف و گروه دیگر ســپردهگذاران درشت این مؤسسات هستند که نمیخواهند بگذارند سپردهگذاران خرد تکلیفشان مشخص شود، اما ما تلاش میکنیم انجام این کار تسریع شود».این سخن سیف، ســنگاندازی برای رسیدگی به حسابهای خرد در کاسپین را تأیید میکند. به گزارش ایرنــا، در حالی که رونــد تعیین تکلیف حســابهای تعاونی فرشتگان ۸۰ روز است از سپردههای خرد آغاز شده، دارندگان ســپردههای کلان با شکایت به مراجع قضائی، برخی حســابهای مؤسسه کاسپین را مسدود کردهاند. مسدودشــدن حســابهای این مؤسسه را به دلیــل صدور احکام قضائی، علــی نعیمی، مدیرعامل مؤسســه کاســپین هم تأیید کرد و گفــت: این موضوع به قوه قضائیه و بانک مرکزی منعکس شــده اســت و در حال پیگیری موضوع برای رفع مشــکل هستیم. به گفته او، اکنون 2۰ شعبه کاسپین با مشکل مسدودشدن حسابها مواجه هستند و هنوز مشکل رفع نشده است.

علت ارقام متفاوت بدهی دولت به بانکها

رئیس کل بانک مرکزی در برنامه «نگاه یک» درباره تفــاوت میزان بدهــی دولت به سیســتم بانکی و رقم اعلامشــده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، توضیــح داد: «دفتــری در وزارت امور اقتصاد و دارایی برای رســیدگی به این موضوع تشــکیل شده اســت که به جمعبندی درباره میــزان بدهی دولت به سیســتم بانکی رســیدهاند؛ اما رقم اعلامشده از سوی آنها با رقم اعلامشــده از سوی سیستم بانکی، متفاوت اســت. دلیل این تفاوت این است که بانک مرکزی برای این بدهی هرســاله نرخ سودی در نظر گرفته است که در محاســبات دولت، یا این نرخ وجود ندارد یا متفاوت است و همین موضوع باعث تفاوت میزان بدهی دولت از سوی سیستم بانکی و دولت شده است. میزان بدهی اعلامشــده از ســوی سیســتم بانکی، حدود 145هزار میلیارد ریال است؛ اما دولت این رقم را ۸7 هزار میلیارد ریال محاسبه کرده است .»

تغییر واحد پول در انتظار مجلس

او دربــاره تغییر واحد پول کشــور از ریال به تومان، گفــت: «به دلیل اینکه ریال هیــچ جایی در میان مردم نداشت و تنها در محاسبات آنها از آن استفاده میشد، تصمیــم بر حذف یک صفر گرفته شــد کــه دولت نیز موافقت خود را اعلام کرد و درحالحاضر منتظر طرح این موضوع در مجلس هستیم .»

وضعیت بهتر ايران در نشست آتی FATF

وضعیت ایران در FATF یکی از مســائلی است که بارها از ســوی جامعه محل پرســش قرار رفته است. برای همین باز هم از ســیف دراینباره پرســیده شد. او گفــت: «اقداماتی در ایران در راســتای FATF در حال انجام اســت که به آنها منعکس خواهد شد؛ بنابراین پیشبینی میشــود در نشســت آتی، وضعیت بهتری داشته باشیم. البته در FATF نگاه سیاسی و تخصصی وجــود دارد؛ اما نــگاه ما تخصصی اســت. FATF با طبقهبندی کشــورها، دامنه ریسک را مشخص میکند. از نظر آنها کشــورهایی که در لیســت سیاه هستند، این امکان وجــود دارد که پولشــویی انجــام دهند یا به تروریسم کمک مالی کنند».

از سیف درباره مسئله پرحاشیه بلوکه حسابهای پتروشــیمیها در چین هم پرسیده شــد. او البته تمام این مســئله را برخلاف آنچه تاکنون از سوی مسئولان اتاق مشــترک ایران و چین مطرح شــده، معطوف به مشــکلات پولشویی ندانســت و گفت: «البته این امر الزامــا به دلیل FATF نیســت. ضمن اینکه شــرایط بهگونهای نیســت کــه بانکها با مشــکلاتی مواجه باشند؛ البته برخی بانکها میترسند و پیشنهاد شده با نهاد نظارتــی همکاریهایی انجام دهند، ضمن اینکه به مســئولان چینی برای رفع این مشکل، برای انجام مذاکره اعلام آمادگی شده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.