ادعاي «حبس پول پتروشيمي در ترکيه»؛ برداشت ناصحيح

Shargh - - اقتصاد -

ايلنــا:

در پي برخــي ادعاها مبنــي «حبس پول پتروشــیمي در ترکیــه»، انجمن صنفــي کارفرمایي پتروشــیمي توضیحاتي پیرامون ایــن موضوع ارائه داد که در زیر ميآید:1. عدم شناخت و درک صحیح مشــکلاتي که بعضا در مســیر صادرات محصولات پتروشــیمي ایجاد ميشــود، نهتنهــا کمکي به حل مشــکلات نخواهــد کرد؛ بلکــه ميتوانــد تأثیرات نامطلوبي را بر روند صادرات محصولات پتروشیمي بر جاي گذارد که گاهي جبران آن را مشــکل خواهد کرد.2. مشــکل اخیــر و موقت پیشآمــده در روند صادرات محصولات پتروشــیمي، به هیچ عنوان به معناي حبس پول پتروشــیميها در ترکیه نبوده و با پیگیريهاي صورتگرفته، مشــکل تأییدیه کنسولي فاکتورهاي صادرکنندگان پتروشــیمي درحالحاضر حلوفصل شــده و روند صادرات بــه حالت عادي بازگشــته اســت.3. با پیگیريهاي صورتگرفته از دســتگاههاي ذيصلاح در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوري اســلامي ایران، مشخص شده اقدام گمرک ترکیه به هیچ عنوان یک اقدام متقابل نبوده است و دولت جمهوري اسلامي ایران چنین محدودیتي را براي صادرکنندگان کشــور ترکیه ایجاد نکرده اســت.4. در یادداشت مذکور به نابلدي شرکتهاي پتروشیمي در استفاده از اعتبارات اســنادي بانکي اشاره شده اســت؛ به نظر ميرسد چنین ادعایي، ناشــي از عدم اطلاع کافي از مســائل و روابط بانکــي در بانکهاي بزرگ چیني و ترکیهاي در مبادلات پولي با شرکتهاي پتروشیمي ایراني در مقیاسهاي بزرگ باشد که شاید درحالحاضر مجال پرداختن به آن در فضاي رسانهاي در راستاي منافع این شرکتها نباشد. البته این محدودیتها در چین نیز با پیگیريهاي مستمر انجامشده و با کمک بانک مرکزي، وزارت خارجه و سازمان سرمایهگذاريهاي خارجي و این انجمن، تا حدود زیادي مرتفع شــده و صادرات به چین به روال معقولي بازگشــته اســت. متأسفانه باید اذعان کرد ادعاي نابلدي شرکتهاي پتروشــیمي در اســتفاده از اعتبارات اسنادي بانکي، توجیه ســادهانگارانهاي براي برخورد با مشــکلات شرکتهاي پتروشــیمي در حوزه صادرات محصول اســت. البته شــاید در ابعــاد و مقیاسهاي خیلي کوچک، مشــکلات صادراتي بهزعــم عضو محترم هیئتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فراوردههاي نفتي به همین ســادگي باشد که ایشــان عنوان کردهاند. کیســت که ندانــد اســتفاده از اعتبارات اســنادي، ســادهترین راه ممکن بــراي دریافت پول ناشــي از صادرات محصول اســت؛ اما ظاهرا ایشان اطلاعي از نگرانيها و احتیاط شدید بانکهاي خارجي براي انجام مبادلات پولي بزرگ و مســتقیم با طرفهاي ایراني ندارند. بههرحال، خوشــحالیم که این مشکل در مقیاسهــاي کوچک برطرف شــده اســت. 5. انجمن صنفي کارفرمایي صنعت پتروشــیمي، تنها نماینده صنفي شرکتهاي پتروشیمي بوده و معتقد اســت یکي از آســیبهاي القاي فضاي ملتهب در موضوعــات اقتصادي کشــور که بعضا بــا اهداف غیراقتصادي صورت ميگیرد، ایجاد فضاي نامطمئن کســبوکار در داخل کشــور است که شــاید جبران لطمات آن سالها به طول انجامد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.