گزارش تخلفات بانک مرکزی سهشنبه در مجلس قرائت میشود

Shargh - - اقتصاد -

فارس: رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش مــاده 236 آییننامه داخلــی مجلس درباره تخلفات بانک مرکزی بابت موضوع کاسپین، سهشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس قرائت میشــود. محمدرضــا پورابراهیمــی نماینــده مــردم کرمان و رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت مؤسســات مالــی و اعتباری و تعیینتکلیف آنها، گفت: براســاس جلسات و مباحث کارشناسی که در کمیســیون اقتصادی صورت گرفته، نهایتــا اظهــارات بانک مرکــزی درباره ســاماندهی مجموعه مؤسســات با نام و واژه کاسپین گزارشها و اقدامات بانک مرکزی مورد قبول کمیسیون اقتصادی واقع نشد.او افزود: به دنبال عدم پذیرش گزارش بانک مرکزی درباره مؤسســات مالی و اعتباری تحت عنوان «کاسپین»، نهایتا کمیســیون درخواست کرد به دلیل تخلفات بانک مرکزی در حوزه عدم نظارت صحیح و قانونی و بهموقع در ارتباط با موضوع کاسپین، اعمال ماده 236 شــود.رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس همچنیــن تصریح کــرد: اعمال مــاده 236 قانون در کمیســیون چند هفته قبل به رأی گذاشــته شد و رأی آورد و نهایتا گزارش آن برای قرائت در صحن مجلس آماده شــد که با تعطیلات دوهفتهای مجلس مواجه شــدیم.پورابراهیمی ادامه داد: به دلیل عدم تشکیل صحن علنی و حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه، دو هفته کار ما عقب افتاد؛ قرار بود براســاس توافقی که با هیئترئیســه داشــتیم، در اولیــن فرصت اولین دستور کار دیروز )یکشنبه( قرائت کمیسیون اقتصادی باشد که به دلیل مراسم تحلیف رئیسجمهور جلسه علنی مجلس تشــکیل نشــد.او ادامه داد: براســاس مذاکــرات صورتگرفته با هیئترئیســه قرار اســت در اولین دســتور کار صحن علنی گــزارش ماده 236 آییننامه داخلی مجلس، درباره تخلفات بانک مرکزی بابت موضوع کاسپین )که شــامل مؤسسات اعتباری داخلی میشود( قرائت شود که امیدواریم سهشنبه در دستور کار قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.