آينه

Shargh - - سياست -

عرسال، آثار فتحی بزرگ ســعدالله زارعی:

... با پایان پــروژه تروریزم حتما آمریــکا و عوامــل آن در منطقــه، پــرده جدیــدی را میگشــایند تا از طریق دیگری زمین و زمان را از جبهه مقاومــت و انقلاب اســلامی بگیرند. نبایــد فراموش کنیم که کماکان مسئله اول و اصلی آمریکا، اسرائیل، ســعودی و... «ایــران و مقاومــت آن در برابر جبهه استکباری اســت، پس نباید گمان کنیم که این جبهه کینهتوز با شکســت در مقابل ایران و جبهه مقاومت به حقانیت آن اعتراف کرده یا خود را ناگزیر به تحمل آن خواهــد دید. مهم این اســت کــه دریابیم پس از شکســت این جبهه در شــاخه امنیتــی و نظامی چه پردهای باز خواهد کرد. همین روزها ما شــاهد تلاش گستردهای برای ربودن عراق از جبهه مقاومت هستیم اینبــار اما مهمات در دو صحنــه اجتماعی- با هدف بیاعتبارسازی اسلامگرایان و ایجاد اختلاف بین آنانو در صحنه روابط خارجی- جداســازی آنان از ایرانجریان دارد با این گمان که جبهه مقاومت بدون کمک عراق قادر به حفظ نفوذ خــود در منطقه و مقابله با مداخلات جبهه استکباری نیست.

چهکسانیباحشدالشعبیمخالفاند؟

... آیا مقتدی صدر و همفکرانش از این واقعیتها بیاطلاعانــد و آیــا نمیداننــد کــه حشدالشــعبی و رشادتهایش ضامن امنیت بازیافته عراق است؟ البته معنی این عبارت، نادیدهگرفتن جانفشانی ارتش و سایر نیروهای مسلح عراق نیست، ولی نقش معجزهآسای حشدالشعبی در همراهی و حمایت از نیروهای مسلح در بالاترین سطوح فرماندهی شجاع ارتش عراق مورد تصریح و ستایش است. قاعدتا کسانی که با مرجعیت، مــردم و دولت عــراق در ضرورت حفــظ یکپارچگی، تمامیت ارضی و امنیت عراق همرأی و همصدا هستند، برای استمرار روند دلگرمکننده کنونی و ریشهکنی کامل تروریســتها در ســایر نقاط عراق تردیدی به خود راه نمیدهند. بهویژه آنکه جایگاه قانونی حشدالشــعبی عــلاوه بر پایگاه مردمــی آن، ضامن بقــای این نیروی جانبرکف و مردمی بوده و هست. قطعا مقتدی صدر و همفکرانش از توطئهها و نقشهایی که برای حال و آینده عراق ترسیم شده، آگاهاند و اگر خناسان بگذارند، آنها نیز به این ضــرورت عینی گواهی میدهند که این اراده نیروهــای مردمی و حشدالشــعبی بــود که پوزه تروریســتهای داعش را به خــاک مالید و توطئههای محور شــرارت غربــی – عبری – عربــی را خنثی کرد. ویرانههای شــمال عراق و بهویــژه موصل، درسهای زیادی را به دلسوزان در عراق و منطقه گوشزد میکند و از جمله آنکه نباید به دشمن اعتماد کرد و لازم است در انتخاب دوستان و دشمنان ملت عراق، بیش از این دقت کرد، چراکه انحلال حشدالشعبی، قطعا خواسته دوستان ملت عراق نیست.

تحلیف،حسرتهاوامیدها مرتضــی مبلــغ:

... از یاد نبریــم که کشــور ما با ابرچالشهایــی روبــهرو اســت که بهجــز همدلی و هماهنگــی تام همــه قوا و دســتگاههای کشــور مرتفعشــدنی نیســت و انشــاءالله تشــکیل دولت دوازدهم نقطه آغازی شود تا انسجام و نزدیکی بیشتر قوا را در پیش داشــته باشــیم و ســپهر سیاسی ایران در ماهها و ســالهای آینده فضای بســیار مناســبتر و همدلانهتری پیدا کند و کینهها حل شــود. از ســوی دیگــر و ازآنجاییکه معرفــی کابینه پیشرو اســت ترکیب این کابینه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. آقای روحانی در مراســم تحلیف روز گذشته به نکاتی اشــاره کردند که بســیار مهم و اساســی بود. نکاتی که نشــان میداد رئیسجمهور همچنــان به نکات، برنامهها و اظهاراتی که در روزهای انتخابات داشــت وفادار اســت. در سیاست داخلی، مســائل اقتصادی و سیاســت خارجی نکات حســاس و کلیــدی مورد اشــاره رئیسجمهور قرار گرفت و راهبردهای مربوط بــه این حوزهها را اعلام کردنــد. مهمتر از همه اینکه رئیسجمهور اعلام کرد که کابینه اصلاحطلبانه عمل میکند و شجاعت دارد... .

صراط مستقیم و نقشه راه دولت دوازدهم ســیدعبدالله متولیان:

... مقوله «تنفیذ» در نظام مقدس جمهوری اســلامی ایــران بههیچوجه جنبه تشــریفاتی نداشــته و از امور ذاتیه ولایت فقیه است و مطابــق اصــول 11۰ و 1۳۰ و 1۳1 قانــون اساســی جمهوری اســلامی ایران، دارای آثار و لوازم و الزامات خاصی مشتمل بر «نصب»، «شرطگذاشتن یا اشتراط»، «نظارت»، «قبول اســتعفا» و «عــزل» رئیسجمهور توســط ولی فقیه بــوده و در دو مرتبه تنفیذ ابتدایی و تنفیذ استدامی جاری و مقوّم و مشروعیتبخش اراده و آرای مــردم اســت و تمام مشــروعیت برنامهریزی، اعمال قوانین و تطبیق آن در هندسه قوه مجریه منوط به تنفیذ ولی فقیه است... . امام راحل عظیمالشأن در تنفیذ حکم یکی از رؤسای جمهور اینگونه نگاشتهاند: «براســاس آنکه مشــروعیت آن )ریاستجمهوری( «باید» به نصب فقیه جامعالشــرایط باشد، اینجانب بــه موجب این حکــم رأی ملت را تنفیذ و ایشــان را به این ســمت «منصوب» نمودم، لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأی ملت مســلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.