9 سال پیش در چنین روزی...

Shargh - - سياست -

مقام معظم رهبری در دیدار با بشــار اســد: شما همــان روش مرحوم حافظ اســد را ادامه دادهاید و روابط خوب کنونی دو کشــور نتیجه ادامه این مسیر است

دبیرکل اتحادیه عرب: اســرائیل برای خاورمیانه تهدید است نه ایران

وزارت نفت از احداث هفت پالایشــگاه جدید در کشور خبر داد

تعدیل موضع غرب دربــاره ضربالاجل اروپا به ایران: اشکال ندارد! منتظر پاسخ تهران میمانیم

بــا رأی نمایندگان مجلس، کلیــات لایحه تمدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری تصویب شد

خزاعی، نماینــده ایران در ســازمان ملل متحد: ساختار سازمان ملل باید دگرگون شود

هشــدار هاشمیرفســنجانی درباره طرح تحول اقتصــادی؛ اجرای طــرح تحول بدون فراهمشــدن مقدمات به زیان کشور است

هواداران دولت خواستار پسگرفتن کردان شدند؛ چالش نمایندگان بر سر وزیر پیشنهادی کشور

پاشــاییفام، معــاون اقتصــادی بانــک مرکزی اعلام کرد: اجرای بســته بانک مرکزی پاسخ به نامه رئیسجمهور است

یونســی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات: دولت نهم ظرفیت «نجات ملی» ندارد

هانی خــلاف، رئیس جدید دفتــر اتحادیه عرب: توافق با ایران و آمریکا، اولویتهای عراق

عباس محتــاج، معاون امنیتی وزارت کشــور: با ریگی معامله نمیکنیم

ابراهیم یــزدی، دبیرکل نهضت آزادی به صورت شفاهی جلب شد

بشــار اســد: برای میانجیگری به ایران نیامدهام مهمتریــن مســائل خاورمیانه در مذاکرات رؤســای جمهوری ایران و سوریه

موافقــت رهبر معظم انقلاب بــا عفو و تخفیف مجازات ۳۰۸۴ نفر از محکومان دادگاهها

جلیلــی دبیر شــورای عالی امنیت: آثــار روابط راهبردی ایران و ســوریه بر ثبات منطقه انکارناپذیر است

متکی، وزیر خارجه خواستار شد: تشکیل پارلمان آسیایی برای ایفای نقش فعال کشورهای منطقه

ســلیمانی، وزیر ارتباطات خبر داد: توافق ایران و عربستان برای کاهش هزینه رومینگ

شــرکت اســتات اویل هیدرو ایران در واکنش به خبر خروجش از طرحهــای ایران: به همه تعهدات فعلی خود در ایران پایبند هستیم

مرتضوی، دادستان تهران: از همکاری هیئت ویژه رئیسجمهور استقبال میکنیم

سیداحمد خاتمی: دفتر حفاظت منافع آمریکا به مرکز جاسوسی تبدیل نشود

ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: سپاه ظرفیت مدیریت و کنترل شــرایط بحران در محیط منطقهای را داراست

لاریجانــی، رئیــس مجلس: با تدبیــر و مدیریت درست میتوان به عدالت دست یافت

رئیس کمیسیون انرژی مجلس: بدون مطالعه به سمت توسعه CNG حرکت میکنیم

داریوش قنبری، نماینــده مجلس: ورود افراد به کمیسیونها باید بر اساس تخصص باشد

دلخوش، عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس: بدنه دولت توان همگامی با برنامههای رئیسجمهور را ندارد

مقام معظم رهبری در دیدار با بشــار اســد تأکید کردند: گسترش روابط مستحکم ایران و سوریه

مرتضوی، دادستان تهران: مقصران اصلی حادثه سعادتآباد همچنان متواری هستند

آیتالله هاشمیرفســنجانی: اجرای طرح تحول اقتصادی نیاز به مدیریتی قوی دارد

متکــی، وزیر خارجــه، در دیدار با بشــار اســد: مناسبات و همکاریهای ایران و سوریه هوشمندانه و مدبرانه است

پاســخ معاون بانک مرکزی به نامه احمدینژاد: اختصاص تســهیلات به طرحهــای زودبازده عامل محرومیت در منابع پرداخت وام است

نوبخــت، معــاون اقتصــادی مرکــز تحقیقات اســتراتژیک: فاصلــه ایــران با تحقق اهداف ســند چشمانداز نگرانکننده است

احمدینژاد: ایران در مذاکرات هســتهای جدی اســت. موضع ایران کاملا روشــن، قانونی و عادلانه است

لاریجانــی، رئیس مجلس: عدالت در فقر ممکن نیست

نهاوندیــان، رئیــس اتــاق بازرگانــی: اقتصاد به سیاستهای باثبات نیاز دارد

فرمانده کل ســپاه پاسداران: هیچ ناوی در شعاع بیش از ۳۰۰کیلومتری از تیررس ما خارج نیست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.