ایران از تمامیت ارضی بوسنی حمایت میکند

Shargh - - سياست -

علي لاریجانی روز شلوغی را پشت سر گذرانده اســت، همانطور که دیروز برای حسن روحانی و محمدجــواد ظریف نیز چنین بــود. او در دیدار با «صافــت ســوفتیچ»، نایبرئیس مجلــس اقوام بوســنی، بر ضرورت گسترش روابط اقتصادی بین تهــران و بوســنی تأکید کرد و گفــت: «جمهوری اســلامی همواره از تمامیت ارضی و وفاق درونی این کشــور حمایت میکند». به گفتــه لاریجانی، ایران هیچ محدودیتی برای گســترش همکاریها با کشور بوسنی نداشته و فضا برای تقویت روابط و تعاملات در تمام شــئونات فراهم اســت. دیدار بعــدی لاریجانــی، با «مایــا گویکوویــچ»، رئیس مجلس صربســتان بــود. او در این دیــدار عنوان کرد: «ایران از اســتقلال کــوزوو حمایت میکند، امــا مخالــف سیاســت تجزیهگرایــی در منطقه بالکان هستیم و این مســئله را به نفع کشورهای آن منطقــه نمیدانیم». او تصریــح کرد: «بهترین راهحل برای رفع مشکلات، گفتوگوهای دوجانبه و یافتن راهحلهای سیاســی است و شما هم باید تلاش کنید تا از این طریق به توافق برسید».

در این دیدار مایا گویکوویچ گفت: «از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران به خاطر بهرسمیتشناختن تمامیت ارضی صربستان تشکر میکنم و امیدوارم این روابط دوســتانه عمیقتر شود. ما خیلی علاقهمند به گســترش روابط با ایران هستیم و برای این منظور نیز اقداماتی را در نظــر گرفتهایم که یکی از این اقدامات بعد از تعطیلات در صربســتان بررســی خواهد شد که آنهم لایحه فوریتی برای برداشــتن ویزاســت که ایــن اقدام اگر به تصویب دولت برســد، مــردم ایران میتوانند بهراحتی به صربســتان ســفر کنند و از نظر توریستی همکاریهای ما گسترش پیدا خواهد کرد». رئیس مجلــس صربســتان تأکید کــرد: «در منطقه بالکان ما براساس توافقنامه بروکسل پیش میرویم اما متأسفانه همســایگان ما توافقات موازی را پیش میبرند و این به صلاح ما نیست».

بعد از دیدار لاریجاني با «ییو گارســیا اسکودرو»، رئیس مجلس سنای اسپانیا، هر دو در نشست خبری مشــترکی شــرکت کردند. لاریجانی با اشاره به نقش اســپانیا در اتحادیه اروپا، درباره محورهای همکاری توســعهای بین دو کشــور صحبت کــرد؛ حملونقل ریلی، سرمایهگذاری انرژی مخصوصا انرژیهای پاک و گردشگری بین دو کشور از محورهای مورد بحث بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.