به سوتیز ممقصر جسیطدرهیکامد داشعوریهش

Shargh - - جهان -

ارتش سوریه آخرین سنگر داعش در استان نفتخیز حمص را تحت کنترل خود درآورد و راه را برای پیشروی خود به سوی شرق کشــور باز کرد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مســتقر در بریتانیا روز شنبه گزارش داد که ارتش ســوریه در پیشروی خود به مراکز استقرار داعش در شرق این کشــور توانسته السخنه، آخرین شهر تحت کنترل داعش در استان حمص را از این گروه پس بگیرد. الســخنه تنها ۵۰ کیلومتر با شــهر دیرالــزور که تقریبا در کنتــرل کامل داعش اســت، فاصلــه دارد و ازاینرو بازپسگیــری این شــهر میتواند راه نیروهــای دولتی ســوریه را برای پیشروی به ســوی مناطق تحت کنترل داعش در ســوریه هموار کند. دسترســی ارتش سوریه به دیرالزور درحالحاضر بســیار اهمیــت دارد؛ چراکه بــه گفته ناظران بســیاری از رهبــران و اعضای داعش پس از آغاز عملیات نیروهای دموکراتیک ســوریه برای آزادی رقه، پایتخت خودخوانده داعش در ســوریه، به شــهر دیرالزور فرار کردهاند و احتمالا داعش در صورت بیرونراندهشدن کامل از رقه آنجا را به مقر اصلی خود بدل خواهد کرد.

آنطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، در درگیریهای اخیر میان نیروهای دولتی سوریه و داعش که با پشتیبانی جنگندههای روسیه همراه بود، 3۰ نفر از اعضای داعش کشته شدند. هنوز مقامات دولتی سوریه خبــر بازپسگیری کامل حمص را اعــلام نکردهاند؛ اما خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( روز یکشنبه از پیشروی نیروهای دولتی سوریه به السخنه از سه محور خبر داد. به باور برخی تحلیلگران حملــه نیروهای دموکراتیک سوریه به رقه فرصت مناسبی به نیروهای دولتی سوریه و متحدانــش داد. پــس از این حمله بــود که اعضای داعــش بخشهایی از غرب رود فــرات را ترک کردند تا به دفــاع از پایتخت خود بشــتابند و در خلأ پیشآمده، ارتش سوریه موفق به پیشروی در این مناطق شد. اکنون دمشــق بر قلمرو وسیعی از شرق اســتان حماء گرفته تا شــرق اســتان حمص و جنوب اســتان رقه و آستانه اســتان دیرالزور تســلط دارد. داعش بهسرعت در حال ازدســتدادن قلمرو خود در سوریه اســت. از یک سو نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها به مناطق تحــت تصــرف داعش حملــه میکنند و از دیگر ســو نیروهای سوریه با پشتیبانی جنگندههای روسیه مواضع داعش را هدف قــرار میدهند. نیروهــای دموکراتیک ســوریه در نبرد «خشــم فرات» برای بازپسگیری رقه توانستهاند نیمی از پایتخت خودخوانده داعش را تحت کنتــرل بگیرند. دراینمیان، به گفته گزارشــگران حقوق بشر سوریه، در جریان درگیریهای روز شنبه در صحرای بیدا که بین دمشــق، پایتخت این کشــور و دیرالزور قرار دارد، دســتکم ۶4 نفر از اعضای داعش کشته شدهاند. نماینــده آمریکا در ائتلاف علیه داعش روز شــنبه گفته بود این گروه ۷8 درصد از مناطق تحت ســلطه خود در عراق و ۵8 درصد را در ســوریه از دست داده است؛ اما هنوز دو هزار شبهنظامی آن در رقه سوریه حضور دارند.

داعــش روزبــهروز ضعیفتر میشــود و ظاهرا تا خروج کامل داعش از سوریه زمان زیادی باقی نمانده؛ اما اثرات ویرانگر جنگ ســوریه همچنان به قوت خود باقی اســت. از زمان آغاز درگیریهای سوریه در سال ۲۰11 تاکنون بیش از 4۰۰ هزار ســوری کشــته و بیش از یــک میلیون نفــر هم مجروح شــدهاند. بیش از 1۲ میلیون ســوری یعنی نیمی از جمعیت این کشور هم آواره شــدهاند. جنگ داخلی ســوریه از مرزها گذشته و کشــورهای هممــرزش را هم تحت تأثیــر قرار داده اســت. لبنــان، ترکیه و اردن میزبان ســیل روبهرشــد پناهندگان ســوری هســتند؛ پناهندگانی که بسیاری از آنها در جستوجوی زندگی بهتری راهی اروپا هستند. آنطــور که ســازمان ملل گــزارش داده حــدود ‪4 4۰‬ هزار آواره ســوری در سال گذشــته به خانههای خود بازگشتهاند. براســاس گزارشها بیشتر این آوارگان به شــهرهای حلب، حما، حمص و دمشق بازگشتهاند تا اعضای خانوادهشــان را بیابند. بخش زیادی از سوریه ویــران شــده و میلیونها نفر هم تحــت تأثیر ترومای جنگ هســتند. در چنین شرایطی یک چیز روشن است: بازسازی ســوریه بعد از پایان جنگ فرایندی بیاندازه دشــوار و زمانبر است. جنگ احتمالا پایان مییابد؛ اما ویرانی به این زودیها نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.