آماده گفتوگو هستیم

Shargh - - جهان -

ســرگئی لاوروف، وزیــر خارجه روســیه و رکس تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا، بــرای اولین بار بعد از قانونیشــدن مصوبه کنگره آمریــکا برای تحریم ایران، روسیه و کرهشمالی دیدار کردند. لاوروف، بعد از اتمام این دیدار گفت با تیلرســون درباره همکاری برای مبارزه با جرائم ســایبری و حلوفصل مســئله کرهشــمالی رایزنی کرده اســت. لاوروف پس از این نشســت از آمادگی دو طرف برای ادامه گفتوگوها خبــر داد و گفت فکر میکند هیــچ جایگزینی برای آن وجود نــدارد. این در حالی اســت که «دیمیتری مدودف»، نخســتوزیر روســیه، با بیان اینکه جنگ تجاری تمامعیاری علیه این کشــور ازســوي آمریکا اعلام شــده، گفته است: دیگر امیدی به بهبود روابط بین واشنگتن و مسکو وجود ندارد.

امــا وزیر خارجه روســیه ادامه داد با تیلرســون درباره تعــدادی از موضوعات، ازجملــه بحران در منطقه خلیجفارس گفتوگو کردم. او افزود مشکل هستهای کرهشــمالی در صدر موضوعاتی بود که با وزیر خارجه آمریکا درباره آن به گفتوگو نشستم.

لاوروف تأکید کرد در نشســت خــود در مانیل با همتــای آمریکایــیاش درباره نیاز بــه همکاری در زمینــه امنیــت ســایبری مذاکره کرده اســت، چون ارتباطات بین وزارت خارجه آمریکا و روســیه درباره امنیت سایبری مفید خواهد بود.

این در حالی است که نیکی هیلی، روز گذشته به تلویزیون «ســیانان» درباره همکاریها بین مسکو و واشــنگتن گفت : «هدف ما این اســت بدانیم کدام موضوعات اســت که میتوانــد درباره آنهــا اقدام مشــترک کرد... این مسائل احتمالا شــامل مبارزه با تروریسم، اوضاع شبهجزیره کره و حلوفصل بحران سوریه اســت». او افزود: «فکر میکنم این مسائل و موضوعهای بسیار دیگری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .»

نماینده آمریکا در سازمان ملل تأکید کرد کشورش درباره مسائل مورد اختلاف با مسکو ساکت نخواهد نشســت؛ زیرا واشــنگتن همزمان آمــاده همکاری در جهــت تقویت صلح و امنیت بینالمللی اســت. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، چهارشنبه هفته گذشته مصوبه کنگره آمریکا برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران، روســیه و کرهشــمالی را به قانون تبدیل کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.