همهپرسی برگزار نکنید

Shargh - - جهان -

رســانههای عربی از نامه محرمانه واشــنگتن به اربیل با هدف درخواســت بــرای تعویق در برگزاری همهپرســی اســتقلال خبر دادند. به گزارش ایسنا، ســایت شــبکه المیادین به نقل از منابــع اعلام کرد ســفارت آمریکا در بغداد به اقلیم کردســتان عراق نامه محرمانه فرســتاده و در آن خواستار تعویق در برگزاری همهپرســی درباره استقلال اقلیم کردستان شده که قرار است ۲۵ سپتامبر برگزار شود.

«شــوان رابــر »، یکــی از رهبران حزب اســلامی کردســتان، نیز پیشتــر تعویق همهپرســی را بعید ندانسته بود. او تأکید کرده بود باید قبل از همهپرسی مواضع اقلیم کردســتان درباره مسائل سرنوشتساز یکســان شود. رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام کرد همهپرسی اســتقلال اقلیم کردســتان خطری علیه هیچ کشوری محسوب نمیشــود، بلکه باقیماندن اوضاع به این صورت خطری بزرگ است.

درهمینحــال، مســعود بارزانی، رئیــس اقلیم کردســتان عراق، در سخنانی گفت: هدف از برگزاری همهپرسی اســتقلال این اســت که نگذاریم فجایع و حوادث گذشــته برای مردم اقلیم کردستان تکرار شــود. کشــورهای همجوار ما نباید از همهپرســی بترسند؛ چراکه اقلیم کردســتان در ۲۶ سال گذشته ثابت کرده عامل ثبات در منطقه بوده است.

بارزانــی گفت: همهپرســی اســتقلال این اقلیم خطری علیه هیچ کشــوری به حساب نمیآید، بلکه باقیماندن اوضاع به این صورت خطری بزرگ است. برگزاری همهپرســی تصمیم مردم اقلیم کردســتان اســت و این مردم والاتر از احزاب هســتند و هرگز و تحت هیچ شرایطی از حق خود کوتاه نخواهند آمد. بارزانی درباره اوضاع موصل گفت: اگر پیشــمرگهها نبودنــد موصــل آزاد نمیشــد و داعش شکســت نمیخورد. اقلیم کردســتان از بیــش از یک میلیون آواره در عملیات نظامی موصل استقبال کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.