جهان علیه پیونگیانگ

Shargh - - جهان -

روز گذشــته شــورای امنیت ســازمان ملل در واکنش بــه آزمایشهای موشــکی پیونگیانگ در ماه گذشته، تحریمهای جدیدی را علیه کرهشمالی وضع کــرد. این تحریمهای جدیــد باعث کاهش صادرات مــواد معدنی و غذاهای دریایی از کرهشــمالی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار خواهد شد که بیشازپیش اقتصاد این کشــور را زمینگیر خواهد کرد. این تحریمها بعد از بالاگرفتن تنش میان واشــنگتن و پیونگیانگ بر سر آزمایش موشکهای قارهپیمایی تصویب میشــود که گفته میشــد قابلیت هدفقراردادن خاک ایالات متحده را دارند. پیشتر نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، وعده تحریمهای ســختگیرانه را علیه کرهشمالی داده بود. قطعنامه شــورای امنیت علیه کرهشــمالی با تمجیــد ایالات متحــده، کرهجنوبی و چین همراه شده اســت. هرچند تمجید واشنگتن و ســئول از این تحریمها پیشبینیپذیر بود؛ اما واکنش مثبت پکن اندکی با مواضع قبلی این کشور در تضاد قرار میگیرد که همواره یکی از حامیان سیاسی و اقتصادی پیونگیانگ بوده است. طبق گفته هیلی، پکن بعد از مذاکراتی سخت و نفسگیر متقاعد شده اســت تا به این قطعنامه رأی مثبت بدهد. شاید انتقادات صریح و تند ترامپ در هفته گذشــته در این تغییر رویه بیتأثیر نبوده باشد. دونالد ترامپ هفته گذشــته در توییتهای خــود با انتقاد از موضع چیــن در قبال برنامه موشــکی پیونگیانگ، آنها را به این متهم کرد که فقط حرف میزنند. یکی از دلایل دیگر چرخش پکن در قبال پیونگیانگ، ميتواند ترس این کشــور از استقرار هرچه گستردهتر سامانه ضدموشکی ایالات متحده در کرهجنوبی و ژاپن باشد. روسیه نیز که همواره به خاطر روابط اقتصادیاش با کرهشمالی مورد انتقاد آمریکا بوده است، به این قطعنامه رأی مثبت داد.

تیلرسوندرنشستآسیایی

خبر تصویب قطعنامه شــورای امنیت علیه کرهشــمالی در حالی بر روی خروجــی خبرگزاریها قــرار گرفت که وزرای خارجه کشــورهای آســیایی جنوب شرق ازجمله چین و کرهشــمالی به همراه وزیر خارجه آمریکا برای شــرکت در نشســت «آســهآن» در مانیل، پایتخت فیلیپین، گرد هم آمدهاند. گفته میشــود که برنامه هســتهای کرهشــمالی یکی از محورهای این نشســت را تشــکیل میدهد. به نظر هدف تیلرسون از شرکت در این نشست، متحدکردن کشــورهای آسیایی در محکومکردن برنامه موشکی و هستهای کرهشمالی باشد. از دیگر سو، حضور تیلرسون در نشست آسهآن این فرصت را به یک مقام عالیرتبه آمریکایی میدهد تا به همراه یک دیپلمات ارشد کرهشمالی پشت یک میز بنشیند. هرچند هیچگونه برنامه از پیش تعیینشــدهای برای دیدار تیلرســون و همتای کرهشــمالی او وجود ندارد؛ اما حضــور توأمان در یک اتاق، امکان چنین دیداری را میســر میکنــد. تیلرســون همچنین این فرصــت را خواهد داشت تا بیشــتر در جریان جزئیات دیدار وزیر خارجه چین و کرهشمالی قــرار گرفته و درباره میــل چین برای کاهش مناســبات اقتصادیاش با کرهشمالی اطلاعات دقیقتری به دست آورد.

واکنشهابهقطعنامه

وانــگ یی، وزیر خارجه چین، نخســتین کســی بود که بعــد از تصویب تحریمهای شــورای امنیت بــا یک مقام بلندپایه کرهشــمالی دیدار کرد. در این دیدار که در حاشــیه نشســت آســهآن صورت گرفت، یی در گفتوگو با ری یونگ هو، دیپلمات ارشــد کرهشمالی، ضمن دعوت پیونگیانگ به حفظ آرامــش در قبال اقدام اخیر شــورای امنیت، خواســتار توقف آزمایشهای موشکی این کشور شده است. هرچند آقای یی اشارهای به واکنش وزیر امور خارجه کرهشمالی نداشته اســت؛ اما روزنامه دولتی «رودونگ سین مون،» پیشتر گفته بود که هرگونه تحریم از ســوی واشنگتن به «دریایی از آتش» منجر خواهد شــد که دامــن آمریکا را نیز خواهد گرفــت. دونالد ترامپ نیز در توییتی با اشــاره به اینکه چین و روســیه نیز به ایــن قطعنامه رأی مثبت دادهاند، این تحریمها را دارای تأثیر مالی ســنگینی برای کرهشمالی ارزیابی کرد. بسیاری از کشورهای آسیایی بیم آن را دارند که لحن خصمانه ترامپ در قبال کرهشــمالی، خطر یک مواجهه نظامی را به دنبال داشته باشد؛ خطری کــه امکان دارد با این تحریمهای جدید افزایش یابد. صادرات زغالســنگ، سرب و دیگر مواد معدنی به چین یکی از منابع معدود درآمدی پیونگیانگ محسوب میشود. بنا بر برآوردها، کرهشمالی سالانه حدود سه میلیارد دلار کالا صــادر میکند که این تحریمها میتواند یک میلیارد دلار از آن را کاهش دهد. البته تحریمهای اقتصادی قبلی خللی در عزم کرهشمالی برای تداوم برنامه موشــکیاش ایجاد نکرده است. با توجه به رأی مثبت چین به قطع نامه شــورای امنیت، باید دید که واکنش رسمی و عملی پیونگیانگ به این تحریمهای جدید چه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.