بشار اسد ماندنی است

Shargh - - جهان -

یک منبع مخالف ســوری اعلام کرد وزیر خارجه عربستان به هیئت عالی مذاکرات )مخالفان حمایتشده از ســوی عربستان( گفته اســت بشار اسد در قدرت باقی میماند. به گزارش اســپوتنیک به نقل از روسیا الیوم، به گفته این منبع، عادل الجبیر به مخالفان سوری گفته است هیئت عالی مذاکرات باید به دیدگاهی جدید برسد، در غیراینصورت کشورها راهحلی برای سوریه بدون مخالفان را پیدا خواهند کرد. عادل الجبیر تأکید کرد: رخدادها مبنی این اســت که دیگر کناررفتن اسد در آغاز مرحله انتقالی ممکن نیست و «ما باید درباره مدت ماندن وی در مرحله انتقالی و اختیارات او در آن مرحله گفتوگو کنیم». همچنین خبرنگار روســیا الیوم از این منبع مخالفان ســوری نقل کرد که در کنفرانس آتی ریاض پایان نقش ریاض حجاب اعلام خواهد شــد. عادل الجبیر اخیرا با ریاض حجاب، هماهنگکننده هیئت عالی مخالفان سوری در مذاکرات ژنو دیدار کرده بود که ماحصل آن توافق بر سر برگزاری نشست جدید مخالفان در ریاض بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.