وعده نواز شریف برای بازگشت به قدرت

Shargh - - جهان -

نواز شریف، نخســتوزیر برکنارشده پاکستان، در اظهاراتــی وعده داد که حزبــش در انتخابات سراســری ۲۰18 باوجود حکم دادگاه عالی علیه وی بازگشــتی قدرتمندانه خواهد داشــت. او در اظهاراتی از دادگاههای این کشــور خواست فقط به دنبال مجازات سیاســتمدارانی مثل او نبوده و دیکتاتورهــا را نیز پاســخگو بدانند. شــریف در ســخنانی خطاب به صدها حامی و دستاندرکار حزبش، موســوم به «حزب مســلملیگ شــاخه نواز» در نزدیکی شهر اسلامآباد پیشبینی کرد در انتخابات ســال ۲۰18 با اکثریت قاطعی دوباره به قدرت بازگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.