ممنوعیت شعارهای ضدسعودی از سوی صدر

Shargh - - جهان -

روزنامه «میدل ایســت آی» مدعی شــد که سفر اخیر مقتدی صدر به عربســتان در حال نتیجهدادن اســت و مقتدی صدر به حامیان خود دســتور داده تا تمامی شــعارهای ضدعربستانی را از خیابانهای عراق بردارند. به گزارش ایرنا، این روزنامه انگلیسی بــا بیان این مطلــب، اعلام کرد این تحــرکات در پی دیدار مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق با محمد بنســلمان، ولیعهد عربســتان، در ریــاض در اواخر جولای گذشته صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.