ادامه عزلونصبها در دربار بریتانیا

Shargh - - جهان -

روزنامه «میــل آن ســاندی» در تازهترین گزارش از تغییروتحــولات میــان مقامهای وابســته به دربار بریتانیا نوشت، کاخ باکینگهام با بهراهافتادن موجی از استعفاها و کنارهگیریها در وضعیت نگرانکنندهای بهسر میبرد. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه میل آن ســاندی، کاملا واضح است که الیزابت دوم، ملکه این کشــور، همزمان که شــرایط را آماده میکند تا در آینده شاهزاده چارلز، ولیعهد بریتانیا، بتواند زمام امور را در دست بگیرد، شخصا دستور عزلونصبها را در کاخهای سلطنتی صادر کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.