رایزنی تلفنی ترامپ و مکرون

Shargh - - جهان -

کاخ ســفید اعلام کرد، رئیسجمهوری آمریکا و همتای فرانســویاش درباره مسائل مختلف جهان نظیــر منافع مشــترک مقابــل کرهشــمالی، بحران ســوریه و عراق گفتوگو کردند. به گزارش روزنامه هندوتایمــز، این دو رئیسجمهــور درباره چگونگی افزایش همکاری درخصوص بحران جاری در سوریه و عراق و مبارزه با نفوذ ایران در این کشورها صحبت کردنــد. مکرون و ترامپ همچنین درخصوص ایجاد راهحلی سیاســی در لیبی و مبارزه بــا فعالیتهای تروریستی در منطقه ساحل آفریقا رایزنی کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.