تهدید به سبک محمود عباس

Shargh - - جهان -

رئیس تشــکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که شــهر قدس پایتخت ابدی کشور فلسطین است و هیچ گزینــهای غیر از آن وجود نــدارد. به گزارش ایســنا، به نقل از رأی الیوم، محمــود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، گفت: اشتباهی که در ســال 1948 مرتکب شدیم، تکرار نخواهد شد. ما در اینجا هستیم و از این ســرزمین خارج نخواهیم شد. رئیس تشــکیلات خودگردان فلســطین تصریح کرد: رهبری فلسطین به اجرای تمامی تصمیماتی که در نبرد قدس اتخاذ کرد، ادامه خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.