پیروزی در انتخابات برای سومینبار

Shargh - - جهان -

«پل کاگامه» بــا پیروزی در انتخابات سراســری روآندا برای ســومینبار بهعنوان رئیسجمهوری این کشــور برگزیده شــد. طبق آماری که کمیسیون ملی انتخابات منتشــر کــرد، این رهبر ســابق چریکی در انتخابات روز جمعه، 98.۶3 درصد آرا را به دســت آورد. این کمیســیون اعلام کرد که میزان مشــارکت مردمی در انتخابات 9۶.4۲ درصد بوده است. روآندا 1۲ میلیون نفر جمعیت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.