تعلیق عضویت ونزوئلا در مرکوسور

Shargh - - جهان -

بلــوک تجــاری آمریکایجنوبــی موســوم بــه «مرکوســور»، روز شــنبه عضویــت ونزوئــلا را بــه منظور فشــار بر نیکولاس مــادورو برای منحلکردن مجلس مؤسســان تعلیق کرد. به گــزارش ایرنا به نقــل از رویترز، وزرای امور خارجه آرژانتین، پاراگوئه، اوروگوئــه و برزیل در جلســهای در ســائوپائولو این تصمیم مرکوسور را اعلام کرده و از مادورو خواستند زندانیان را آزاد و انتقال سیاسی را آغاز کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.