تمدید دوباره اپرای خیام

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

اپرای عروســکی خیام که پیشتر تا 20 مرداد تمدید شــده بود، با توجه بــه درخواســتهای مکرر مخاطبان و تماشاگران، با پیام دیگری از بهــروز غریبپــور تا پایــان مرداد اجرا خواهد شــد. اپرای عروســکی خیام بهعنوان هشتمین اثر از مکتب تئاتر عروســکی آران که از 25 تیر به نویســندگی، طراحــی و کارگردانــی بهروز غریبپــور در تالار فردوســی روی صحنه رفته اســت، با توجه به درخواســتهای مکرر مخاطبان، با پیام دیگــری از بهــروز غریبپور، تا پایان مردادماه تمدید شــد. متن پیام بهروز غریبپــور از این قرار اســت: «عزیزان تماشــاگر و مشــتاقان اپرای عروسکی خیام، شما نشان دادید که بیش از برخی از بهظاهر فرهیختگان که تریبــون دارند، درک و احســاس زیباشناختی دارید. شما درک کردهاید و میکنید که اعضای این گروه سعی کردهاند که درک نادرســت از نمایش عروســکی را از ذهنهــای کوتهبین بزدایند و ثابت بکنند که زبان نمایش عروسکی به شیوه مکتب آران بسیار فراتــر از زبانهــای رایــج صحنهای میتوانــد اســطورهها، زندگیهــای عمیقا عارفانه، روایتهای مذهبی و... را به نمایــش دربیاورد و تلاش همه ما این است که بتوانیم سطحینگری رایــج دربــاره ایــن زبــان دراماتیک را از لــوح و ضمیــر تماشــاگران بیحبوبغــض پاک کنیم و شــما با خریداری ســریع بلیتهــای این اپرا و پیش از این در مورد ســایر اپراهای گــروه، به ما نیــرو میدهید تا باز هم در خدمتتان باشــیم و با عذرخواهی از همه کسانی که نتوانستهاند بلیت اپــرای خیــام را تهیه بکننــد باز هم اجرای این اثــر را تمدید میکنیم، زیرا که قدر شــما مشــتاقان هنر عاشقانه و غیرکاســبکارانه را میدانیم و روح مشــفقانه شما را میســتاییم. به یاد میآورم که اســتاد انتظامی در هنگام دیدن اپرای رستم و سهراب گریهشان میگیرد، گلشیفته فراهانی که کنار او نشسته بوده اســت، آهسته میگوید: «عمو عــزت اینها عروســکند و آقای بازیگر میگوید اینها از ما بازیگران بهتر بــازی میکنند. ببینید تفــاوت از کجا تا به کجاســت که یکــی بگوید خیام عروســکی!! نمیتواند با تماشــاگران ارتباط برقرار کند».شما با موجی که به راه انداختهاید نشان دادید که همسو با بزرگان، این هنر را میستایید».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.