نمایش «ما» محصول مشترک ایران و فرانسه

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

هنرجویــان تئاتر ایران که برای تولید یک اثر مشــترک به کشور فرانســه رفتــه بودنــد، 28 جولای )شــش مرداد( اولین اجــرای خود را در شــهر ســن اتیــن و در ســالن ‪theater de Tardy(‬ ) روی صحنــه بردنــد. بــه گــزارش روابطعمومی گــروه تئاتر زندگی، کارگاه آموزشــی تئاتــر، ویــژه هنرجویــان ایرانــی در فرانســه به همت گروه تئاتر زندگی از 12 تــا 31 جــولای )21 تیــر تــا 9 مرداد( در شــهر ســن اتین فرانســه برگزار شــد و نمایش «ما» nous(،) ماحصل این ورکشــاپها، در سالن ‪theater de Tardy(‬ ) روی صحنــه رفت. در این نمایش که به کارگردانی مشــترک جعفر مهیاری و دیزی فل اجرا شد، مریم ادیبی، گلناز قاسمی، هنگامه غلامرضایی، مریم ایزدپناهی، ماندانــا خلیلی، فرشــته محمدی، مهدیه معتمدی، سارا پهلوان، شیما پورســاحمدین و امیرسامان آهنگر از ایران و ویل لویی کوگوارد، جولی دی بلیــز، آن دی لا لندر، بئاتریس گارنیر، ماتید ژولجــارو، ایزابل جاکوموند، اوا کارماچا دیزکومبس، الســا میکویید، لاتیتیا نوید، سارا روچر، اورلی تیونگ و دومینیک تورنت از فرانسه بهعنوان بازیگر حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.