حافظ و هویت ایراني

Shargh - - ادبيات -

«بازیگــري در باغ هویــت ایراني؛ سرنموني حافظ» عنوان کتابي است از فرهنگ رجایي که بهتازگي توســط نشر ني به چاپ رسیده است. رجایي پژوهشــگر علــوم سیاســي در حوزه نظریههاي سیاسي و روابط بینالملل و استاد دانشگاه کارلتون کانادا است که پیش از این نیز آثاري از او در ایران بهچاپ رســیده بــود. رجایي پیش از ایــن و در قالــب برخــي از آثارش به موضوعاتي چون نظریههاي سیاسي، اندیشه سیاسي در شرق، جهانيشدن و... پرداخته بود و در کتاب «بازیگري در...»، بــه ســراغ موضوعــي رفتــه که پیشتــر نیز بــه آن پرداخته بود. موضــوع اصلــي این کتــاب، هویت ایرانــي و همزادبودن حافظ با هویت ایراني اســت. رجایي بهواســطه یك پرسش به سراغ هویت ایراني و نقش حافظ رفته و این پرســش این اســت که چرا ایرانیــان پس از عصر صفوي نتوانستند به نقشآفریني خود ادامه دهند و در حاشــیه تاریــخ ماندند. در این میان رجایي از اســتعاره باغ براي پرداختن بــه هویت ایراني اســتفاده کرده و این موضوعي اســت که پیش از این و به شکلي دیگر در یکي از آثار شاهرخ مسکوب با عنوان «گفتوگو در بــاغ» هم دیده ميشــد. رجایي با بهکارگیري این استعاره، تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که آیا ميتوان با تلاش در بازســازي باغي با عوامل هویــت ایراني، کــه در میــراث غني ایرانیان «سنت، ایرانیت، دین و تجدد» خوانده شده، ســرنموني موفق براي بازیگري و نقشآفریني عرضه کرد؟

رجایــي در درآمد کتــاب درباره نقشآفریني هویت ایراني با سرنموني حافظ نوشته: «آیا ميتوان بازیگري و نقشآفرینــي در هویــت ایراني را با ســرنموني نظام فکري حافظ جمع کرد؟ آیا معجوني کــه از ترکیب این دو بهدست ميآید ميتواند مرهمي بر زخم صعبالعلاج سرگشــتگي و دورماندگي ایراني از خویشتن خویش باشد، بهویژه در سده پانزدهم هجري خورشــیدي کــه در حــال آمــدن و چشمكزدن است.» رجایي با توجه بــه درهمتنیدگــي حافظ بــا هویت ایراني، حضــور او در فرهنگ ایراني را همپاي حضور شکسپیر در فرهنگ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.