بازیگري در باغ هویت ایراني؛سرنموني حافظ

Shargh - - ادبيات - فرهنگ رجايي نشر ني

انگلیسيزبانان، گوته براي آلمانيها، کنفوســیوس براي چینيها و هومر براي یونانيها دانسته است. او درباره «رهیافت و روش» این کتاب نوشــته است : «با چه رهیافتي و با کدام روش باید به تحقیق و تحلیل ســرنموني حافظ دست زد؟ ابتدا باید دو مفهوم رهیافــت و روش را از هم جدا کرد. منظــور از رهیافت این اســت که از کــدام زاویه یا با کــدام مفروض باید به مقوله هویت یا دیوان حافظ نگاه کــرد؟ درواقع بــا آوردن مفهوم باغ در عنوان رساله سرنخي به رهیافت خود دادهام.

هــم مقوله هویــت و هم دیوان حافــظ را، که هر دو محصول تخیل، آرمان، دغدغه و افق ایرانیان و حافظ اســت، باغــي ميبینم که بــه زبان مسکوب خود ســامان و فلکي خود پایدار است؛ مجموعهاي که اجزاي آن بهصورت همبسته و انداموار زنده است و درختها و بوتههایي منفرد و نامنسجم نیست. وقتي با رهیافت باغ نــگاه ميکنیم، آنوقــت اجزا با یکدیگر پیونــد ميخورند و درنتیجه در خــود معنایــي دارند. نگرشــي اینچنیني بهناچار از دانشــور دعوت ميکند که به بینشگري درگیر باشد، با دیدي از درون حرکت کند و هشیار باشــد که بيطرفانه و از بیرون قادر نیست باغ را ببیند. مشاهدهگر بیروني تكتــك درختهــا یــا بخشهاي گوناگون را بدون دریافت ارتباطهاي اندامواره ميبیند ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.