وقت سکوت

Shargh - - ادبيات - لوییس مارتینسانتوس ترجمه ونداد جلیلی نشر چشمه

مشتش نگه دارد و هر طور خواست با او تا کند...» [31[ خواننده، ضمن به دست آوردن اطلاعات، به فضای فرهنگی، طبقهی اجتماعی و سوداگری شخصیت پی میبرد. شــخصیت دیگری که از او حدیث نفس ارایه میشود کارتوچو است که خود درگیر گونهای دیگر از فســاد اســت و نقش مکمل این خانواده را بهتنهایی ایفا میکند. ســرانجامِ داستان و پدرو در دستان همین افراد که حدیث نفسشان را میشــنویم و در طول زمان داستان کمتر لب به سخن مهمی میگشایند، رقم میخورد.

4. دانای کل محدود به ذهن شخصیت؛ راوی دانای کل در رمانهای جریان ســیال ذهن معمولاً محدود به ذهن شخصیتها است. یعنی چیزی نمیگوید که شخصیتها از آن بیخبر یا برداشت متفاوتی از آن داشته باشند. راوی دانای کل محدود محصول رمان مدرن است. رمانی که دیگر اعتقاد نداشت که آگاهی یکدســت و کامل ممکن باشد و تکثر برداشتها را مجاز میدانست. این راوی مســبب تضعیف راوی همهچیزدان، گرهگشا و حکیم شــد، اما مهمترین سود چنین راویای همچنان نزدیک شدن به منظر شخصیتها است تا آنجایی که در یک پاراگراف این امکان وجود دارد که بتوان دیدگاه شــخصیتهای مختلف را دریافــت و هر چه که این تکثر درهمتنیدهتر و نامرئیتر باشــد اثر پیچیدهتر و هنرمندانهتر میشــود: «پدرو با پاهای سست و کرخت برمیگشت. هراسان از آنچه ممکن بود پس از رفتنش اتفاق افتاده باشــد. آزرده از غثیانی که عقبش زده بود. تلاشکنان تا پوچیهای زندگی را به فراموشــی بســپرد... تکرارکنان: هر چیزی معنایی دارد... در فکر: تنهایم. در فکر: آدم ترســوییام... دستخوش حس: سرد است... دستخوش حس: کامم خشک است. آرزوکنان: عمرم تاکنون معنایی میداشت... آرزوکنان: تنها نبودن... ترسان: فردا روزی پوچ خواهد بود... ترسان: هیچوقت یاد نخواهم گرفت درست زندگی کنم... تصدیقکنان: تقصیر من نیست. تصدیقکنان: مشکلی هست... خاطرجمعکنان: مشکل همان است. پرســشکنان: کیست که مشکل را تشــریح کند؟ یادآوری انعکاسی: آن زن که آنجا بود و نبایستی آنجا باشد... بخشایندهی قاطع: هیچ چیزش به فرشتگان نمیبــرد... انگزنندهی ریاکار: عجوزهی ناجوری بود، عجوزهای ناجور، همین و بس. نتیجهگیری: آدم بدبختیام.» [120[ اینک درمییابیم که این فاصلهگیری تعمدی راوی از ذهن پدرو صرفاً یک ترفند تکنیکی نیست، بلکه همزمان با این

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.