متهم به قاگتفتهلا آرئتينسا دادگ2 سزتريا نردبيدليازگرون رقتا هنام کيشته است

Shargh - - حوادث -

شــرق:

قاتل آتنا اصلاني، دختــر پارسآبادي که به طرز دلخراشــي به وسيله مردي جوان به قتل رسيد، اعتراف کرده است با دو زن ديگر رابطه نامشروع داشته و آنها را به قتل رسانده است. رئيس کل دادگستري استان اردبيل که دراينباره با ميــزان گفتوگو کرده، درباره قتل دو زن ديگر گفته که متهم در يکي از اين قتلها قبلا بازداشــت شده بود اما به دليل کافينبودن مدارک آزاد شد که پس از بازداشــت در قتل آتنا اعتراف کرد قتلي که سال 91 به خاطرش بازداشــت اما آزاد شــد را هم او انجام داده و به جز آن يک قتل ديگر هم در ســال 93 مرتکب شــده است اما به دليل اينکه سالها از قتل گذشته و در محل وقوع نيز ساختوســاز انجام شــده است، امکان کشف جسد وجود نداشته است. وي در تشريح آخرين وضعيت پرونده قتل آتنا اصلاني گفت: درحالحاضر کيفرخواست «اســماعيل - ج» قاتل آتنا اصلاني نســبت به قتل پس از تکميل تحقيقات در پارسآباد صادر شده و تحقيقات براي بخش تجاوز بهعنف در دادگاه کيفري يک استان در حال انجام است.

۲9 خرداد ماه مصادف با بيســتوچهارم ماه مبارک رمضان بعد از افطاري، خبري در تلگرام مبني بر گمشدن دختربچه هفتســاله بهنام آتنا اصلاني در شهرســتان پارسآباد منتشر شــد. پدر آتنا سالها بود که در خيابان پزشــکان پارسآبــاد دستفروشــي ميکرد و پوشــاک ميفروخت. در اين ميان دختربچه هفتسالهاش گاهي همراه پدر ميشــد تا به او کمک کند. روز حادثه هم آتنا کنار بساط پدرش بود. آن روز وقتي پدر مشغول گفتوگو با مشتري ميشود، آتنا آنجا را ترک ميکند و ديگر هرگز برنميگردد. تلاشها براي يافتن او ادامه داشت تا اينکه حــدود ۲0 روز پس از اين اتفــاق يعني 19 تيرماه، پليس جســد او را در خانه مظنوني که بازداشــت شــده بود، پيدا کرد. متهــم که از پنج روز بعد از دزديدهشــدن آتنا مورد بازجويي قرار داشــت، جســد دختربچه را به طور ماهرانــهاي در پارکينگ خانه خود جاســازي کرده بود. دادســتان اردبيل همان روز از اعتراف متهم به قتل خبر داد و بر رسيدگي فوقالعاده به اين پرونده تأکيد کرد. پس از آن بود که پرونده با نظارت دادســتان مرکز استان وارد روند تحقيقاتي شــد. با حضور سه پزشک متخصص در پزشکي قانوني، کالبدشکافي و نمونهبرداري انجام شد و به گفته عتباتي با وجود گذشت مدت طولاني از قتل، تيم پزشکي آثار آزار و اذيت جنسي را تأييد کرد. با تأکيد رئيس دســتگاه قضا مبني بر رســيدگي فوري به جنايت اخير پارسآبــاد مغان، اقدامات قضائي در اين زمينه شــتاب بيشتري گرفت. اين پرونده درحالحاضر در دادگاه کيفري يک استان اردبيل در حال رســيدگي است و آنگونه که رئيس کل دادگستري اردبيل در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقــي و قضائي خبرگزاري ميزان عنوان کرده اســت احتمالا تا 10 روز ديگر جلســه محاکمه قاتل آتنا، برگزار شود. حجتالاسلاموالمسلمين قاصدي در گفتوگوي مشــروح بــا خبرنگار مــا با بيــان اينکــه درحالحاضر کيفرخواست «اســماعيل - ج» قاتل آتنا اصلاني نسبت به قتل پس از تکميل تحقيقات در پارسآباد صادر شده اســت، به بخشهاي مختلف اين پرونده اشــاره کرد و گفت: يک بخش از اين پرونده مربوط به سرقت اموال و قتل اين کودک است که تحقيقاتش در بازپرسي صورت گرفته و کيفرخواست آن صادر شده است.

وي در رابطه با آخرين وضعيت رســيدگي به بخش ديگر اين پرونده که به اتهام تجاوز بهعنف اختصاص دارد، تصريح کرد: بازپرس نميتوانست به اين بخش ورود کند و بايد اين اتهام براي انجام تحقيقات مستقيما در دادگاه مطرح ميشد، بنابراين اين بخش به همراه کيفرخواست صادرشــده براي قتل، به دادگاه کيفري يک مرکز استان اردبيل فرســتاد شــد. اين مقام قضائي خاطرنشان کرد: درحالحاضر اين بخش از پرونده در شــعبه اول دادگاه کيفري يک اســتان اردبيل به ثبت رسيده تا تحقيقات آن مســتقيما در دادگاه انجام شــود. رئيس کل دادگستري اســتان اردبيل با اشــاره به اينکه متهم درحالحاضر در زندان مرکزي اردبيل محبوس است و نگهداري ميشود، از انتخاب وکيل تســخيري براي وي در راستاي توجه به قانــون خبر داد و گفت: زمانــي که تحقيقات اين بخش از پرونده هم کامل شــود، در اولين فرصت دادگاه وقت رســيدگي را تعيين ميکند و محاکمه انجام خواهد شد. حجتالاسلاموالمســلمين قاصدي علت معطلشدن پرونده در دادگاه کيفري يــک را درنظرگرفتن زمان براي تکميل تحقيقات بخش تجاوز بهعنف اعلام کرد و افزود: دادگاه ميتوانســت براي آن بخشــي که کيفرخواست صادر شــده وقت رســيدگي تعيين کند؛ امــا تحقيقات يــک بخش ديگر از پرونده که مربــوط به تجاوز بهعنف اســت و جرم مســتقل و جداگانهاي محسوب ميشود هنوز انجام نشــده و دادسرا رأسا نميتوانست تحقيقات مقدماتي در اين زمينه را انجام دهد؛ بنابراين بهتر است بعد از تکميلشــدن اين بخش، وقت رسيدگي براي هر دو موضوع تعيين و جلســه دادگاه تشکيل شود تا به هر دو جرم با هم رسيدگي شود. وي بُعد ديگر اين موضوع را هــم مورد توجه قرار داد و تصريح کرد: در قانون براي تعيين وقت رسيدگي يکسري مسائل بايد رعايت شود و بر اين اساس، فرصت چندروزهاي در زمان ابلاغ به متهم داده ميشود تا او فرصتي براي دفاع داشته باشد که اين موارد قانوني بايد لحاظ شــود، ولــي احتمالا تا حداکثر 10 روز ديگر جلســه محاکمه برگزار ميشود. رئيس کل دادگســتري اردبيل در ادامه اين گفتوگو به روشنگري در رابطه با جنايتهاي ديگري که اين متهم انجام داده، پرداخــت و اظهار کرد: اين شــخص از مظنونان يکي از قتلهايي است که در سال 91 رخ داده است. در آن زمان خانمــي با هويت «ع-غ» مفقود ميشــود و با توجه به ســرنخهايي که وجود داشته، قاتل آتنا اصلاني، به اتهام آدمربايي نسبت به اين خانم دستگير ميشود و دو هفته در بازداشت به ســر ميبرد، ولي از آنجا که هيچ دليلي مبني بر اينکه اين خانم به قتل رسيده به دست نميآيد و اعلام مفقودي جرم محسوب نميشود، احتمال داده شد به شهرستان يا کشور ديگري رفته، بنابراين اسماعيل با صدور قرار منع تعقيب آزاد ميشــود. اين مقام عالي قضائي گفت: اين فرد در جريان رسيدگي به پرونده قتل آتنا اصلاني و در تحقيقات مقدماتي اقرار کرد آن خانم را نيز به لحاظ اينکه با هم ارتباطاتي داشتند، در سال 91 به قتل رسانده و جسدش را مخفي کرده است، منتها اينکه چه بلايي سر جسد آمده است، هنوز مشخص نيست. وي ادامه داد: با توجه بــه اقارير متهم و از آنجا که اقرار در بحث پروندههاي کيفري طريقيت دارد و بايد براي کشف واقعيت استفاده شود، بازسازي صحنه براي کشف جسد انجام شــد، ولي در مخفيگاه مــورد ادعاي متهم اکنون ساختوســاز صورت گرفته و به منزل مســکوني تبديل شــده بنابراين جستوجو در اين بخشها ممکن نشد تا واقعيت ماجرا معلوم شود.

حجتالاسلاموالمسلمين قاصدي يادآور شد: در سال 93 نيز جســدي کشف ميشــود که قاتل آن نامشخص بود و در زماني که پرونده تشــکيل شــد اسماعيل – ج از مظنونان نبــود. پس از قتل آتنا و بررســي تحقيقات، خــودروي قاتل مورد بازرســي قرار گرفــت و داخلش برگه چکي که به نام آن خانم بود، کشــف شــد که وي بــه اين قتل نيز اقرار و اعتراف کرد با اين خانم نيز ارتباط غيرشرعي داشته و نهايتا او را به قتل رسانده است.

رئيس کل دادگستري استان اردبيل در ادامه در پاسخ به ســؤالي مبني بر اينکه آيا اين دو پرونده نيز در اجراي حکم پرونده آتنا اصلاني تأثيرگــذار خواهد بود يا خير؟ گفــت: يقينا بيتأثيــر نخواهد بود، منتها ايــن پروندهها تفکيک شــده و تحقيقات پيرامــون دو پرونده قتل ديگر ادامــه دارد. اينکه اين پروندهها بــا هم ادغام و تصميم واحدي گرفته شود يا خير؛ به اين بستگي دارد که نتيجه تحقيقات چه باشد، ولي درهرحال تصميم داريم پرونده آتنا اصلانــي را تکميل کنيم و حکــم را به مرحله اجرا برســانيم تا در مرحله اجرا براي ساير موارد تصميمات لازم اتخاذ شود. وي درباره اجراي حکم قاتل آتنا اصلاني نيــز گفت: اين پرونده از دو بخش قتل و تجاوز تشــکيل شده اســت که مطابق قانون براي اتهام تجاوز مجازات اعدام و بــراي قتل قصاص بايد درنظر گرفته شــود که اجراي قصاص به درخواســت اولياي دم بستگي دارد. اگــر بحث قصاص مطرح باشــد، اولياي دم بايد تفاضل ديه را پرداخت کنند، ولي اعدام وي با مشــکل پرداخت تفاضل ديه مواجه نميشود. حجتالاسلاموالمسلمين قاصــدي در پايان اين گفتوگو با بيــان اينکه در اجراي قانون تعارفي نداريم، خاطرنشــان کــرد: همانطور که وفق دســتور رياســت محترم قوه قضائيــه و در جهت مطالبه جدي مردم ســرعت و دقت را در اين پرونده در نظر داشــتيم، در اجراي اين حکــم نيز با قاطعيت عمل خواهيم کــرد؛ منتها بايد مقــررات قانوني حتما رعايت شود تا متهم به اشد مجازات قانوني برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.