شلیکپلیس، رازسرقت ازخانه پدربزرگ را فاشکرد

Shargh - - حوادث -

شــرق:

ســرقت از خانه ويلايی که به دست نوه جوان طراحی شــده بود، با شليک پليس و مرگ يکی از چهار ســارق پايان يافت. ساعت ســه بامداد جمعه يکی از ســاکنان منطقه کن و سولقان در تماس تلفنی با مرکز فوريتهای پليسی 110 از سرقت خانه همسايه خبر داد که در حال انجام بود. مردی که با پليس تماس گرفته بود، گفت: چند دقيقه پيش ديدم که چهار جوان قصد سرقت از خانه همسايه را دارند. يک نفر مراقب اطراف بــود، دو نفر از آنها قلاب گرفته بودنــد و نفر چهارم از ديوار بالا رفت و در را برای بقيه باز کرد و داخل رفتند. با اين گزارش مردمی گروهی از مأموران کلانتری 1۴۲ کن به محل ســرقت رفتند و متوجه شدند که چهار جوان داخل خانه هســتند. بهاينترتيــب مأموران تصميم به ورود و دســتگيری چهار سارق گرفتند که در آن لحظه يکی از ســارقان متوجه حضور پليس شد و با استفاده از گاز اشکآور خواســت فضا را برای فرار خود و ديگر همدستانش مهيا کند. در اين هنگام بود که سارقان هر کدام از جايی از درها و پنجرههای خانه بيرون پريدند و تعقيب و گريز شروع شد. دقايقی بعد دو نفر از سارقان با گلوله مأموران کلانتری 1۴۲ کن زمينگير شده بودند و يکی از آنها نيز دستگير شد؛ اما يکی از آنها موفق به فرار شد. با حضور تيم پزشکی مشخص شد يکی از سارقان که تير به سرش برخورد کرده بود، جان خود را از دست داده است. سارق ديگر نيز گلوله به پايش اصابت کرده بود. صبح روز گذشته جوان دستگيرشده برای بازجويی به دادسرای جنايی تهران برده شــد. او در بازجويیها گفت: خانهای که سرقت کرديم، خانه پدربزرگ من بود و محمد هم که موفق به فرار شــد، سردســته ما بود. مدتــی قبل من موضوع ســرقت از خانه پدربزرگم را با او مطرح کردم و او هم نقشــه ســرقت را طراحی کرد. پدربزرگم وضع خوبی نداشــت و با کمک پدرم موفق شــد که يک کارخانه راه بيندازد. بعد از آنکه پدرم فوت شــد، پدربزرگم دارايیهايش را بيــن عمو و عمههايم تقسيم کرد و بههمينخاطر من تصميم به انتقام گرفتم و وقتی ماجرا را بــرای محمد تعريف کردم و گفتم که وضع پدربزرگم خوب است، او پيشنهاد سرقت را مطرح کرد. مدتی قبل از اينکه ما نقشه سرقت را عملی کنيم، پدربزرگم به بيمارســتان رفت. شــب ســرقت هم من که بيرون کشــيک میدادم، چند لحظه قبل از رسيدن مأموران پشــيمان شــدم، رفتم داخل بــه بقيه بگويم بدون اينکه ســرقت کنيم برويم، آنها هم پذيرفتند؛ اما همانموقع مأموران رسيدند و کار به اينجا کشيد. با اين اعترافات، نوه مرد صاحبخانه بازپرس دستور بازداشت او را صادر کــرد، همچنين تحقيقات برای دســتگيری سردســته فراری ســارقان که مجرمی سابقهدار است، آغاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.