قتل 2 نوجوان براي رسيدن به دختر موردعلاقه

Shargh - - حوادث -

فــارس:

فرمانــده انتظامي اســتان گلســتان از دســتگيري قاتــلان دو نوجوان 1۶ســاله اهل شهرســتان گنبدکاووس در کمتر از ۴۸ ساعت به وسيله کارآگاهان پليس آگاهي استان خبر داد.

علياکبر جاويدان در جمع خبرنگاران اســتان گلســتان درخصوص جزئيات دســتگيري قاتلان دو نوجوان 1۶ســاله اهل گنبدکاووس اظهار کرد: پس از کشــف اجساد در روســتاي حاجي قوشان شهرستان گنبدکاووس و بررسي ابتدايي اجساد به وسيله عوامل بررسي صحنه جرم و بازپرس ويژه قتل، مشخص شد اجساد روزهاي گذشته دفن و بر اثر بارش باران و سيلاب، بخشي از اجساد از زمين خارج و مردم متوجه وجود اين اجساد شدند.

وي ادامه داد: در بررســيهاي پزشکي قانوني مشــخص شد علت مرگ بر اثر ضربات چاقو بوده که اقدامات کارآگاهان براي دستگيري عاملان اين جنايت با جديت آغاز شد.

فرمانده انتظامي اســتان گلســتان خاطرنشان کــرد: با تشــکيل تيمهــاي تخصصــي از پليس آگاهي و هدايــت عملياتي رئيس پليس آگاهي و فرمانده انتظامي شهرســتان گنبدکاووس جزئيات بهقتلرسيدن دو نوجوان مورد بررسي قرار گرفت و تحقيقات با جديت پيگيري شد.

جاويدان گفت: پس از ۴۸ ساعت کار اطلاعاتي و تخصصــي و تلاش شــبانهروزي عوامل پليس آگاهي دخالت دو نفر در قتل اين دو نوجوان براي مأموران محرز و تلاش در جهت دســتگيري آنان آغاز شــد.وي تصريح کرد: بــا هماهنگي مراجع قضائي ســرانجام قاتل اصلي شــب گذشــته در مخفيگاه خود و همدســت وي نيز ســاعتي بعد دستگير شدند.

فرمانده انتظامي اســتان گلســتان با اشاره به تحقيقــات صورتگرفته خاطرنشــان کرد: عامل اصلــي اين جنايت که در ابتدا منکر بزه انتســابي بــود، پــس از مواجهشــدن بــا شــواهد و دلايل کارشناســي و محکم پليس لب به اعتراف گشود و به جرم خود اعتراف کرد.

جاويدان گفت: قاتل در اعترافات خود بيان کرد به دليل اختلافي که بــراي ازدواج با يک دختر با يکــي از مقتولان داشــته، در روز حادثه وي را به منظــور صحبت و مذاکره فــرا خوانده که مقتول همراه دوست خود به محل قرار آمدند. وي گفت: در اعترافات متهم مشخص شد در مسير بازگشت و با نقشــه قبلي، قاتل هر دو نفر را با چاقو به قتل رســاند و با همکاري دوســت خود اجســاد را به محل کشف اجساد منتقل کردند.

جاويدان تأکيــد کرد: توان و اقتــدار پليس در کشــف جرائم بالاســت و تقاضاي ما اين اســت که مردم فهيم اســتان به شــايعات و اخبار کذب در فضاي مجازي توجــه نکنند و موضوعات را از طريق رسانههاي رسمي پيگيري کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.